C139-อาจารย์ปรัชญา ชมสะห้าย จำนวน 19 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S27,6614
C139
SS22
SE S27,6614
C139
SS22
SE S27,6614
C139
SS22
 


 


SE S27,6615
C139
SS21
SE S27,6615
C139
SS21
SE S27,6615
C139
SS21
 


 


อังคาร SE H34,6617
C139
SS31
SE H34,6617
C139
SS31
SE H34,6617
C139
SS31
SE H34,6617
C139
SS31
 


SE S44,6613
C139
SS41
SE S44,6613
C139
SS41
SE S44,6613
C139
SS41
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S36,6614
C139
SS31
SE S36,6614
C139
SS31
SE S36,6614
C139
SS31
 


 


SE S44,6615
C139
SS42
SE S44,6615
C139
SS42
SE S44,6615
C139
SS42
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S27 วท081040 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
SE H34 วท082051 : สรีรวิทยาการออกกำลังกาย
SE S44 วท081208 : กีฬาและการละเล่นพื้นบ้านไทย
SE S36 วท083023 : การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว
====== อาจารย์ ======
C139 อาจารย์ปรัชญา ชมสะห้าย
===== ห้องเรียน ======
6614 ห้องเรียน
6615 ห้องเรียน
6617 ห้องเรียนภายวิภาค
6613 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 202
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301
SS41 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 4 ห้อง 401
SS42 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 4 ห้อง 402