C140-อาจารย์ ประภาศิริ กลางพอน จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E38,8815
C140
PH31
ED E38,8815
C140
PH31
ED E38,8815
C140
PH31
 


 


SE S17,6612
C140
SS11
SE S17,6612
C140
SS11
SE S17,6612
C140
SS11
 


 


อังคาร AR R37,7715
C140
AR31
AR R37,7715
C140
AR31
AR R37,7715
C140
AR31
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


SE S17,5515
C140
SS12
SE S17,5515
C140
SS12
SE S17,5515
C140
SS12
 


 


ศุกร์ ED E18,5511
C140
PH11
ED E18,5511
C140
PH11
ED E18,5511
C140
PH11
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E38 สข011003 : สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน
SE S17 ศท051002 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
AR R37 ศท032015 : การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน
ED E18 สข011003 : สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน
====== อาจารย์ ======
C140 อาจารย์ ประภาศิริ กลางพอน
===== ห้องเรียน ======
8815 ห้องเรียน
6612 ห้องเรียน
7715 ห้องเรียน
5515 ห้องเรียน
5511 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101