C141-อาจารย์ ธันวา พิศดาร จำนวน 22 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P48,2202
C141
EP42
ED P48,2202
C141
EP42
ED P48,2202
C141
EP42
 


 


SE S12,D301
C141
SS12
SE S12,D301
C141
SS12
SE S12,D301
C141
SS12
 


 


อังคาร AR M36,D303
C129,C141
AM31
AR M36,D303
C129,C141
AM31
AR M36,D303
C141,C129
AM32
AR M36,D303
C141,C129
AM32
 


SE H14,9911
C062,C141
SH12
SE H14,9911
C062,C141
SH12
SE H14,9911
C062,C141
SH12
 


 


พุธ  


ED P48,2202
C141
EP41
ED P48,2202
C141
EP41
ED P48,2202
C141
EP41
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


SE H14,9911
C062,C141
SH11
SE H14,9911
C062,C141
SH11
SE H14,9911
C062,C141
SH11
 


 


ศุกร์ SE S37,6613
C141
SS31
SE S37,6613
C141
SS31
SE S37,6613
C141
SS31
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P48 พล013021 : การเรียนรู้ทักษะกลไกทางพลศึกษา
SE S12 วท081258 : แอโรบิกดานซ์
AR M36 วท074075 : การจัดการศูนย์สุขภาพ
SE H14 วท081258: แอโรบิกดานซ์
SE S37 วท081020 : กีฬาเพื่อสุขภาพ
====== อาจารย์ ======
C141 อาจารย์ ธันวา พิศดาร
C129 อาจารย์ เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
C062 อาจารย์ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
===== ห้องเรียน ======
2202 ห้องเรียน
D301 ศูนย์วิทยาศาสตร์ชั้น 3 (ห้องกระจกแอโรบิก)
D303 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecher)
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
6613 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
SH12 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
SH11 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301