C143-อาจารย์ กุสุมา บัวใหญ่ จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S28,6613
C143
SS21
SE S28,6613
C143
SS21
SE S28,6613
C143
SS21
 


 


ED P20,5514
C005,C143
EP24
ED P20,5514
C005,C143
EP24
ED P20,5514
C005,C143
EP24
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED P20,5512
C005,C143
EP23
ED P20,5512
C005,C143
EP23
ED P20,5512
C005,C143
EP23
 


 


พุธ  


ED P20,5513
C005,C143
EP21
ED P20,5513
C005,C143
EP21
ED P20,5513
C005,C143
EP21
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S41,6611
C025,C143
SS41,SS42
SE S41,6611
C025,C143
SS41,SS42
 


 


 


SE S28,6613
C143
SS22
SE S28,6613
C143
SS22
SE S28,6613
C143
SS22
 


 


ศุกร์ ED P20,5513
C005,C143
EP22
ED P20,5513
C005,C143
EP22
ED P20,5513
C005,C143
EP22
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S28 วท082047 : เวชศาสตร์การกีฬา
ED P20 วท082273 : สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
SE S41 วท124037 : การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
====== อาจารย์ ======
C143 อาจารย์ กุสุมา บัวใหญ่
C005 ผศ.ดร. สมชาย กุลโสภิต
C025 ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
===== ห้องเรียน ======
6613 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
5512 ห้องเรียน
5513 ห้องเรียน
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
SS41 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 4 ห้อง 401
SS42 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 4 ห้อง 402
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 202
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202