C151-อาจารย์ วัชระ บุญมาก จำนวน 10 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร SE H44,D301
C114,C151
SH41,SH42
SE H44,D301
C114,C151
SH41,SH42
SE H44,D301
C114,C151
SH41,SH42
 


 


AR M26,8814
C114,C151
AM21,AM22
AR M26,8814
C114,C151
AM21,AM22
AR M26,8814
C114,C151
AM21,AM22
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR R45,8814
C114,C151
AR41
AR R45,8814
C114,C151
AR41
AR R45,8814
C114,C151
AR41
AR R45,8814
C114,C151
AR41
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H44 วท072132 : นันทนาการเพื่อสุขภาพ
AR M26 นก022038 : ผู้นำเกม
AR R45 นก024007 : เทคนิคการเป็นผู้นำนันทนาการ
====== อาจารย์ ======
C114 อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล
C151 อาจารย์ วัชระ บุญมาก
===== ห้องเรียน ======
D301 ศูนย์วิทยาศาสตร์ชั้น 3 (ห้องกระจกแอโรบิก)
8814 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH41 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 401
SH42 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 402
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
AR41 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 4 ห้อง 401