C152-อาจารย์วรพงษ์ แสวานี จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P16,C301
C102,C152
EP14
ED P16,C301
C102,C152
EP14
ED P16,C301
C102,C152
EP14
 


 


ED P16,9917
C102,C152
EP11
ED P16,9917
C102,C152
EP11
ED P16,9917
C102,C152
EP11
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P16,C301
C102,C152
EP12
ED P16,C301
C102,C152
EP12
ED P16,C301
C102,C152
EP12
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P16,C301
C102,C152
EP13
ED P16,C301
C102,C152
EP13
ED P16,C301
C102,C152
EP13
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P16 ศท071004 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
====== อาจารย์ ======
C102 อาจารย์พีรพล นวพันธ์จิรา
C152 อาจารย์วรพงษ์ แสวานี
===== ห้องเรียน ======
C301 ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 3 A ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
EP14 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103