C301-ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 3 A ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P16,C301
C102,C152
EP14
ED P16,C301
C102,C152
EP14
ED P16,C301
C102,C152
EP14
 


 


SE H13,C301
C052
SH11
SE H13,C301
C052
SH11
SE H13,C301
C052
SH11
 


 


พุธ  


SE H13,C301
C052
SH12
SE H13,C301
C052
SH12
SE H13,C301
C052
SH12
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P16,C301
C102,C152
EP12
ED P16,C301
C102,C152
EP12
ED P16,C301
C102,C152
EP12
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P16,C301
C102,C152
EP13
ED P16,C301
C102,C152
EP13
ED P16,C301
C102,C152
EP13
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P16 ศท071004 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
SE H13 ศท051002 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
====== อาจารย์ ======
C102 อาจารย์พีรพล นวพันธ์จิรา
C152 อาจารย์วรพงษ์ แสวานี
C052 อาจารย์ สิรีลักขณ์ ร่มพล
===== ห้องเรียน ======
C301 ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 3 A ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ
====== นักศึกษา ======
EP14 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
SH11 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SH12 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103