D301-ศูนย์วิทยาศาสตร์ชั้น 3 (ห้องกระจกแอโรบิก) จำนวน 21 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


SE S12,D301
C141
SS12
SE S12,D301
C141
SS12
SE S12,D301
C141
SS12
 


 


อังคาร SE H44,D301
C114,C151
SH41,SH42
SE H44,D301
C114,C151
SH41,SH42
SE H44,D301
C114,C151
SH41,SH42
 


 


SE S12,D301
C053
SS11
SE S12,D301
C053
SS11
SE S12,D301
C053
SS11
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P25,D301
C053
EP23
ED P25,D301
C053
EP23
ED P25,D301
C053
EP23
 


 


ED P25,D301
C053
EP21
ED P25,D301
C053
EP21
ED P25,D301
C053
EP21
 


 


ศุกร์ ED P25,D301
C053
EP24
ED P25,D301
C053
EP24
ED P25,D301
C053
EP24
 


 


ED P25,D301
C053
EP22
ED P25,D301
C053
EP22
ED P25,D301
C053
EP22
 


 ====== รายวิชา =====
SE S12 วท081258 : แอโรบิกดานซ์
SE H44 วท072132 : นันทนาการเพื่อสุขภาพ
ED P25 พล031134 : ทักษะและการสอนกีฬาแอโรบิกดานซ์
====== อาจารย์ ======
C141 อาจารย์ ธันวา พิศดาร
C114 อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล
C151 อาจารย์ วัชระ บุญมาก
C053 อาจารย์ กุลชาดา ศรีใส
===== ห้องเรียน ======
D301 ศูนย์วิทยาศาสตร์ชั้น 3 (ห้องกระจกแอโรบิก)
====== นักศึกษา ======
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102
SH41 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 401
SH42 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 402
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202