D303-ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecher) จำนวน 10 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR M36,D303
C129,C141
AM31
AR M36,D303
C129,C141
AM31
AR M36,D303
C141,C129
AM32
AR M36,D303
C141,C129
AM32
 


 


 


 


 


 


พุธ  


SE S24,D303
C037
SS22
SE S24,D303
C037
SS22
SE S24,D303
C037
SS22
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


SE S24,D303
C037
SS21
SE S24,D303
C037
SS21
SE S24,D303
C037
SS21
 


 ====== รายวิชา =====
AR M36 วท074075 : การจัดการศูนย์สุขภาพ
SE S24 วท083006 : การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
====== อาจารย์ ======
C129 อาจารย์ เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
C141 อาจารย์ ธันวา พิศดาร
C037 อาจารย์ ดุสิต สุขประเสริฐ
===== ห้องเรียน ======
D303 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecher)
====== นักศึกษา ======
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 202
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201