EP11-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101 จำนวน 29 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P12,A201
C028
EP11
ED P12,A201
C028
EP11
 


 


 


ED P10,B110
C009
EP11
ED P10,B110
C009
EP11
ED P10,B110
C009
EP11
 


 


อังคาร ED P13,2203
C029
EP11
ED P13,2203
C029
EP11
ED P13,2203
C029
EP11
 


 


ED P16,9917
C102,C152
EP11
ED P16,9917
C102,C152
EP11
ED P16,9917
C102,C152
EP11
 


 


พุธ  


ED P11,6617
C022
EP11
ED P11,6617
C022
EP11
ED P11,6617
C022
EP11
 


ED P18,A201
C133
EP11,EP12
ED P18,A201
C133
EP11,EP12
ED P18,A201
C133
EP11,EP12
 


 


พฤหัสบดี ED P15,8814
C051
EP11
ED P15,8814
C051
EP11
ED P15,8814
C051
EP11
 


 


ED P19,6616
C136
EP11
ED P19,6616
C136
EP11
ED P19,6616
C136
EP11
 


 


ศุกร์ ED P14,2202
C043
EP11
ED P14,2202
C043
EP11
ED P14,2202
C043
EP11
 


 


ED P17,B118
C113
EP11
ED P17,B118
C113
EP11
ED P17,B118
C113
EP11
 


 ====== รายวิชา =====
ED P12 พล011006 : ประวัติและหลักการพลศึกษา
ED P10 พล032125 : ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก
ED P13 พล011013 : พื้นฐานวิชาชีพพลศึกษา กีฬา และนันทนาการ
ED P16 ศท071004 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ED P11 สข001001 : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
ED P18 ศท021009 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ED P15 ศท011006 : การใช้ภาษาไทย
ED P19 ศท081006 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
ED P14 ศท062009 : กฎหมายในชีวิตประจำวัน
ED P17 พล031129 : ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ำ
====== อาจารย์ ======
C028 อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน
C009 อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์
C029 อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์
C102 อาจารย์พีรพล นวพันธ์จิรา
C152 อาจารย์วรพงษ์ แสวานี
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
C133 อาจารย์ อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
C051 อาจารย์ตติยา สายบัวพัตร์
C136 อาจารย์ ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
C043 อาจารย์ อลงกร นำบุญจิตต์
C113 อาจารย์ยุทธการ ขาววรรณา
===== ห้องเรียน ======
A201 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 3 บรรจุดได้ 120 คน
B110 โรงยิมยิมนาสติก
2203 ห้องเรียน
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
6617 ห้องเรียนภายวิภาค
8814 ห้องเรียน
6616 ห้องเรียน
2202 ห้องเรียน
B118 สระว่ายน้ำ
====== นักศึกษา ======
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102