EP12-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102 จำนวน 29 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


ED P12,A201
C028
EP12
ED P12,A201
C028
EP12
 


ED P19,6614
C136
EP12
ED P19,6614
C136
EP12
ED P19,6614
C136
EP12
 


 


อังคาร ED P17,B118
C113
EP12
ED P17,B118
C113
EP12
ED P17,B118
C113
EP12
 


 


ED P11,6617
C022
EP12
ED P11,6617
C022
EP12
ED P11,6617
C022
EP12
 


 


พุธ  


ED P13,2204
C029
EP12
ED P13,2204
C029
EP12
ED P13,2204
C029
EP12
 


ED P18,A201
C133
EP11,EP12
ED P18,A201
C133
EP11,EP12
ED P18,A201
C133
EP11,EP12
 


 


พฤหัสบดี ED P16,C301
C102,C152
EP12
ED P16,C301
C102,C152
EP12
ED P16,C301
C102,C152
EP12
 


 


ED P14,2204
C043
EP12
ED P14,2204
C043
EP12
ED P14,2204
C043
EP12
 


 


ศุกร์ ED P15,6615
C051
EP12
ED P15,6615
C051
EP12
ED P15,6615
C051
EP12
 


 


ED P10,B110
C009
EP12
ED P10,B110
C009
EP12
ED P10,B110
C009
EP12
 


 ====== รายวิชา =====
ED P12 พล011006 : ประวัติและหลักการพลศึกษา
ED P19 ศท081006 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
ED P17 พล031129 : ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ำ
ED P11 สข001001 : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
ED P13 พล011013 : พื้นฐานวิชาชีพพลศึกษา กีฬา และนันทนาการ
ED P18 ศท021009 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ED P16 ศท071004 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ED P14 ศท062009 : กฎหมายในชีวิตประจำวัน
ED P15 ศท011006 : การใช้ภาษาไทย
ED P10 พล032125 : ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก
====== อาจารย์ ======
C028 อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน
C136 อาจารย์ ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
C113 อาจารย์ยุทธการ ขาววรรณา
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
C029 อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์
C133 อาจารย์ อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
C102 อาจารย์พีรพล นวพันธ์จิรา
C152 อาจารย์วรพงษ์ แสวานี
C043 อาจารย์ อลงกร นำบุญจิตต์
C051 อาจารย์ตติยา สายบัวพัตร์
C009 อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์
===== ห้องเรียน ======
A201 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 3 บรรจุดได้ 120 คน
6614 ห้องเรียน
B118 สระว่ายน้ำ
6617 ห้องเรียนภายวิภาค
2204 ห้องเรียน
C301 ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 3 A ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ
6615 ห้องเรียน
B110 โรงยิมยิมนาสติก
====== นักศึกษา ======
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101