EP14-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104 จำนวน 29 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P10,B110
C009
EP14
ED P10,B110
C009
EP14
ED P10,B110
C009
EP14
 


 


ED P18,A201
C133
EP13,EP14
ED P18,A201
C133
EP13,EP14
ED P18,A201
C133
EP13,EP14
 


 


อังคาร ED P16,C301
C102,C152
EP14
ED P16,C301
C102,C152
EP14
ED P16,C301
C102,C152
EP14
 


 


ED P13,2203
C029
EP14
ED P13,2203
C029
EP14
ED P13,2203
C029
EP14
 


 


พุธ  


ED P19,6615
C136
EP14
ED P19,6615
C136
EP14
ED P19,6615
C136
EP14
 


ED P11,6617
C113
EP14
ED P11,6617
C113
EP14
ED P11,6617
C113
EP14
 


 


พฤหัสบดี ED P15,8815
C131
EP14
ED P15,8815
C131
EP14
ED P15,8815
C131
EP14
 


 


ED P17,B118
C113
EP14
ED P17,B118
C113
EP14
ED P17,B118
C113
EP14
 


 


ศุกร์ ED P14,8815
C083
EP14
ED P14,8815
C083
EP14
ED P14,8815
C083
EP14
 


 


ED P12,2205
C028
EP14
ED P12,2205
C028
EP14
 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P10 พล032125 : ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก
ED P18 ศท021009 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ED P16 ศท071004 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ED P13 พล011013 : พื้นฐานวิชาชีพพลศึกษา กีฬา และนันทนาการ
ED P19 ศท081006 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
ED P11 สข001001 : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
ED P15 ศท011006 : การใช้ภาษาไทย
ED P17 พล031129 : ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ำ
ED P14 ศท062009 : กฎหมายในชีวิตประจำวัน
ED P12 พล011006 : ประวัติและหลักการพลศึกษา
====== อาจารย์ ======
C009 อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์
C133 อาจารย์ อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
C102 อาจารย์พีรพล นวพันธ์จิรา
C152 อาจารย์วรพงษ์ แสวานี
C029 อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์
C136 อาจารย์ ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
C113 อาจารย์ยุทธการ ขาววรรณา
C131 อาจารย์ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช
C083 อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์
C028 อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน
===== ห้องเรียน ======
B110 โรงยิมยิมนาสติก
A201 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 3 บรรจุดได้ 120 คน
C301 ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 3 A ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ
2203 ห้องเรียน
6615 ห้องเรียน
6617 ห้องเรียนภายวิภาค
8815 ห้องเรียน
B118 สระว่ายน้ำ
2205 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP14 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103