EP21-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201 จำนวน 29 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P27,3310
C092
EP21
ED P27,3310
C092
EP21
ED P27,3310
C092
EP21
 


 


ED P28,B121
C104
EP21
ED P28,B121
C104
EP21
ED P28,B121
C104
EP21
 


 


อังคาร ED P23,3301
C039
EP21
ED P23,3301
C039
EP21
ED P23,3301
C039
EP21
 


 


ED P24,5515
C051
EP21
ED P24,5515
C051
EP21
ED P24,5515
C051
EP21
 


 


พุธ  


ED P20,5513
C005,C143
EP21
ED P20,5513
C005,C143
EP21
ED P20,5513
C005,C143
EP21
 


ED P22,2201
C030
EP21
ED P22,2201
C030
EP21
ED P22,2201
C030
EP21
 


 


พฤหัสบดี ED P21,3302
C021
EP21
ED P21,3302
C021
EP21
ED P21,3302
C021
EP21
 


 


ED P25,D301
C053
EP21
ED P25,D301
C053
EP21
ED P25,D301
C053
EP21
 


 


ศุกร์ ED P29,2203
C127
EP21
ED P29,2203
C127
EP21
ED P29,2203
C127
EP21
 


 


ED P26,5514
C064
EP21
ED P26,5514
C064
EP21
 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P27 ศท091005 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
ED P28 พล041045 : ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล
ED P23 พล012014 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 1
ED P24 ศท012010 : วาทการ
ED P20 วท082273 : สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
ED P22 ศท032012 : ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา
ED P21 ศท072006 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
ED P25 พล031134 : ทักษะและการสอนกีฬาแอโรบิกดานซ์
ED P29 กศ012007 : พื้นฐานวิชาชีพครู
ED P26 กศ052007 : จิตวิทยาการศึกษา
====== อาจารย์ ======
C092 ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น
C104 อาจารย์กัลลิกา นาคะพงษ์
C039 อาจารย์วรพรรณ พรนิมิตร
C051 อาจารย์ตติยา สายบัวพัตร์
C005 ผศ.ดร. สมชาย กุลโสภิต
C143 อาจารย์ กุสุมา บัวใหญ่
C030 อาจารย์ เรวัตร นาวาจักร์
C021 ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์
C053 อาจารย์ กุลชาดา ศรีใส
C127 อาจารย์สมชาย บุญลอย
C064 อาจารย์ ณภัค อุทัยมณีรัตน์
===== ห้องเรียน ======
3310 ห้องเรียน
B121 โดมบาส1
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
5515 ห้องเรียน
5513 ห้องเรียน
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
3302 ห้องคอมพิวเตอร์
D301 ศูนย์วิทยาศาสตร์ชั้น 3 (ห้องกระจกแอโรบิก)
2203 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201