EP22-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202 จำนวน 29 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P24,8816
C051
EP22
ED P24,8816
C051
EP22
ED P24,8816
C051
EP22
 


 


ED P21,3302
C021
EP22
ED P21,3302
C021
EP22
ED P21,3302
C021
EP22
 


 


อังคาร ED P27,3310
C092
EP22
ED P27,3310
C092
EP22
ED P27,3310
C092
EP22
 


 


ED P29,2204
C127
EP22
ED P29,2204
C127
EP22
ED P29,2204
C127
EP22
 


 


พุธ  


ED P23,3301
C039
EP22
ED P23,3301
C039
EP22
ED P23,3301
C039
EP22
 


ED P26,5514
C064
EP22
ED P26,5514
C064
EP22
 


 


 


พฤหัสบดี ED P28,B121
C104
EP22
ED P28,B121
C104
EP22
ED P28,B121
C104
EP22
 


 


ED P22,2201
C030
EP22
ED P22,2201
C030
EP22
ED P22,2201
C030
EP22
 


 


ศุกร์ ED P20,5513
C005,C143
EP22
ED P20,5513
C005,C143
EP22
ED P20,5513
C005,C143
EP22
 


 


ED P25,D301
C053
EP22
ED P25,D301
C053
EP22
ED P25,D301
C053
EP22
 


 ====== รายวิชา =====
ED P24 ศท012010 : วาทการ
ED P21 ศท072006 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
ED P27 ศท091005 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
ED P29 กศ012007 : พื้นฐานวิชาชีพครู
ED P23 พล012014 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 1
ED P26 กศ052007 : จิตวิทยาการศึกษา
ED P28 พล041045 : ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล
ED P22 ศท032012 : ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา
ED P20 วท082273 : สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
ED P25 พล031134 : ทักษะและการสอนกีฬาแอโรบิกดานซ์
====== อาจารย์ ======
C051 อาจารย์ตติยา สายบัวพัตร์
C021 ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์
C092 ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น
C127 อาจารย์สมชาย บุญลอย
C039 อาจารย์วรพรรณ พรนิมิตร
C064 อาจารย์ ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C104 อาจารย์กัลลิกา นาคะพงษ์
C030 อาจารย์ เรวัตร นาวาจักร์
C005 ผศ.ดร. สมชาย กุลโสภิต
C143 อาจารย์ กุสุมา บัวใหญ่
C053 อาจารย์ กุลชาดา ศรีใส
===== ห้องเรียน ======
8816 ห้องเรียน
3302 ห้องคอมพิวเตอร์
3310 ห้องเรียน
2204 ห้องเรียน
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
5514 ห้องเรียน
B121 โดมบาส1
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
5513 ห้องเรียน
D301 ศูนย์วิทยาศาสตร์ชั้น 3 (ห้องกระจกแอโรบิก)
====== นักศึกษา ======
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202