EP23-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203 จำนวน 29 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P28,B121
C104
EP23
ED P28,B121
C104
EP23
ED P28,B121
C104
EP23
 


 


ED P26,2203
C064
EP23
ED P26,2203
C064
EP23
 


 


 


อังคาร ED P24,8816
C051
EP23
ED P24,8816
C051
EP23
ED P24,8816
C051
EP23
 


 


ED P20,5512
C005,C143
EP23
ED P20,5512
C005,C143
EP23
ED P20,5512
C005,C143
EP23
 


 


พุธ  


ED P23,5514
C144
EP23,EP24
ED P23,5514
C144
EP23,EP24
ED P23,5514
C144
EP23,EP24
 


ED P29,3310
C127
EP23
ED P29,3310
C127
EP23
ED P29,3310
C127
EP23
 


 


พฤหัสบดี ED P25,D301
C053
EP23
ED P25,D301
C053
EP23
ED P25,D301
C053
EP23
 


 


ED P27,3310
C092
EP23
ED P27,3310
C092
EP23
ED P27,3310
C092
EP23
 


 


ศุกร์ ED P22,3310
C104
EP23
ED P22,3310
C104
EP23
ED P22,3310
C104
EP23
 


 


ED P21,3302
C021
EP23
ED P21,3302
C021
EP23
ED P21,3302
C021
EP23
 


 ====== รายวิชา =====
ED P28 พล041045 : ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล
ED P26 กศ052007 : จิตวิทยาการศึกษา
ED P24 ศท012010 : วาทการ
ED P20 วท082273 : สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
ED P23 พล012014 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 1
ED P29 กศ012007 : พื้นฐานวิชาชีพครู
ED P25 พล031134 : ทักษะและการสอนกีฬาแอโรบิกดานซ์
ED P27 ศท091005 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
ED P22 ศท032012 : ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา
ED P21 ศท072006 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C104 อาจารย์กัลลิกา นาคะพงษ์
C064 อาจารย์ ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C051 อาจารย์ตติยา สายบัวพัตร์
C005 ผศ.ดร. สมชาย กุลโสภิต
C143 อาจารย์ กุสุมา บัวใหญ่
C144 อาจารย์ ชนม์ชนก วงศ์มณี
C127 อาจารย์สมชาย บุญลอย
C053 อาจารย์ กุลชาดา ศรีใส
C092 ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น
C021 ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์
===== ห้องเรียน ======
B121 โดมบาส1
2203 ห้องเรียน
8816 ห้องเรียน
5512 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
3310 ห้องเรียน
D301 ศูนย์วิทยาศาสตร์ชั้น 3 (ห้องกระจกแอโรบิก)
3302 ห้องคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204