EP24-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204 จำนวน 29 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


ED P26,9912
C064
EP24
ED P26,9912
C064
EP24
 


ED P20,5514
C005,C143
EP24
ED P20,5514
C005,C143
EP24
ED P20,5514
C005,C143
EP24
 


 


อังคาร ED P28,B121
C104
EP24
ED P28,B121
C104
EP24
ED P28,B121
C104
EP24
 


 


ED P22,3310
C104
EP24
ED P22,3310
C104
EP24
ED P22,3310
C104
EP24
 


 


พุธ  


ED P23,5514
C144
EP23,EP24
ED P23,5514
C144
EP23,EP24
ED P23,5514
C144
EP23,EP24
 


ED P21,3302
C021
EP24
ED P21,3302
C021
EP24
ED P21,3302
C021
EP24
 


 


พฤหัสบดี ED P29,6613
C127
EP24
ED P29,6613
C127
EP24
ED P29,6613
C127
EP24
 


 


ED P24,8816
C051
EP24
ED P24,8816
C051
EP24
ED P24,8816
C051
EP24
 


 


ศุกร์ ED P25,D301
C053
EP24
ED P25,D301
C053
EP24
ED P25,D301
C053
EP24
 


 


ED P27,3310
C092
EP24
ED P27,3310
C092
EP24
ED P27,3310
C092
EP24
 


 ====== รายวิชา =====
ED P26 กศ052007 : จิตวิทยาการศึกษา
ED P20 วท082273 : สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
ED P28 พล041045 : ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล
ED P22 ศท032012 : ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา
ED P23 พล012014 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 1
ED P21 ศท072006 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
ED P29 กศ012007 : พื้นฐานวิชาชีพครู
ED P24 ศท012010 : วาทการ
ED P25 พล031134 : ทักษะและการสอนกีฬาแอโรบิกดานซ์
ED P27 ศท091005 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C064 อาจารย์ ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C005 ผศ.ดร. สมชาย กุลโสภิต
C143 อาจารย์ กุสุมา บัวใหญ่
C104 อาจารย์กัลลิกา นาคะพงษ์
C144 อาจารย์ ชนม์ชนก วงศ์มณี
C021 ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์
C127 อาจารย์สมชาย บุญลอย
C051 อาจารย์ตติยา สายบัวพัตร์
C053 อาจารย์ กุลชาดา ศรีใส
C092 ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น
===== ห้องเรียน ======
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
5514 ห้องเรียน
B121 โดมบาส1
3310 ห้องเรียน
3302 ห้องคอมพิวเตอร์
6613 ห้องเรียน
8816 ห้องเรียน
D301 ศูนย์วิทยาศาสตร์ชั้น 3 (ห้องกระจกแอโรบิก)
====== นักศึกษา ======
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203