EP32-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302 จำนวน 30 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P39,2205
C142
EP32
ED P39,2205
C142
EP32
ED P39,2205
C142
EP32
 


 


ED P35,B122
C110
EP32
ED P35,B122
C110
EP32
ED P35,B122
C110
EP32
 


 


อังคาร ED P30,6614
C006
EP32
ED P30,6614
C006
EP32
ED P30,6614
C006
EP32
 


 


ED P32,3301
C039
EP32
ED P32,3301
C039
EP32
ED P32,3301
C039
EP32
 


 


พุธ  


SE S43,B121
C047,C150
C118
SS41,SS42
EP31,EP32
EP33,EP34
SE S43,B121
C047,C150
C118
SS41,SS42
EP31,EP32
EP33,EP34
SE S43,B121
C047,C150
C118
SS41,SS42
EP31,EP32
EP33,EP34
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P34,6615
C065
EP32
ED P34,6615
C065
EP32
ED P37,8811
C112
EP32
ED P37,8811
C112
EP32
 


ED P31,A102
C014,C149
EP32
ED P31,A102
C014,C149
EP32
ED P31,A102
C014,C149
EP32
ED P31,A102
C014,C149
EP32
 


ศุกร์ ED P38,8811
C120,C133
EP31,EP32
ED P38,8811
C120,C133
EP31,EP32
ED P38,8811
C120,C133
EP31,EP32
ED P38,8811
C120,C133
EP31,EP32
 


ED P33,B108
C056,C148
EP32
ED P33,B108
C056,C148
EP32
ED P33,B108
C056,C148
EP32
 


 ====== รายวิชา =====
ED P39 พล013021 : การเรียนรู้ทักษะกลไกทางพลศึกษา
ED P35 พล043062 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
ED P30 พล033137 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกรีฑา
ED P32 พล012018 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 2
SE S43 พล072020 : ค่ายพักแรม
ED P34 พล013019 : การประเมินผลทางพลศึกษา
ED P37 พล012008 : หลักสูตรพลศึกษา
ED P31 กศ023013 : การจัดการเรียนรู้
ED P38 กศ013008 : ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
ED P33 พล031119 : ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย
====== อาจารย์ ======
C142 อ.วรุจน์ ธัญเจริญ
C110 อาจารย์วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C006 ผศ.วัฒนา สุริยจันทร์
C039 อาจารย์วรพรรณ พรนิมิตร
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C150 อาจารย์อาทิตย์ บุญเซ่ง
C118 อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C065 อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์
C112 อาจารย์สรายุทธ สมบูรณ์
C014 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
C149 อาจารย์ธนพล ด่านวิวัฒน์วงศ์
C120 อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C133 อาจารย์ อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
C056 อาจารย์ สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์
C148 อาจารย์ อาทิตย์ รวมสุข
===== ห้องเรียน ======
2205 ห้องเรียน
B122 โดมบาส2
6614 ห้องเรียน
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
B121 โดมบาส1
6615 ห้องเรียน
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
A102 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 2 บรรจุดได้ 120 คน
B108 โรงยิมมวย
====== นักศึกษา ======
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
SS41 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 4 ห้อง 401
SS42 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 4 ห้อง 402
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304