EP34-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304 จำนวน 30 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P34,8811
C065
EP34
ED P34,8811
C065
EP34
ED P37,9917
C112
EP34
ED P37,9917
C112
EP34
 


ED P31,A102
C019,C149
EP34
ED P31,A102
C019,C149
EP34
ED P31,A102
C019,C149
EP34
ED P31,A102
C019,C149
EP34
 


อังคาร ED P35,B122
C110
EP34
ED P35,B122
C110
EP34
ED P35,B122
C110
EP34
 


 


ED P33,B108
C056,C148
EP34
ED P33,B108
C056,C148
EP34
ED P33,B108
C056,C148
EP34
 


 


พุธ  


SE S43,B121
C047,C150
C118
SS41,SS42
EP31,EP32
EP33,EP34
SE S43,B121
C047,C150
C118
SS41,SS42
EP31,EP32
EP33,EP34
SE S43,B121
C047,C150
C118
SS41,SS42
EP31,EP32
EP33,EP34
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P32,3301
C039
EP34
ED P32,3301
C039
EP34
ED P32,3301
C039
EP34
 


 


ED P38,8811
C120,C133
EP34,EP33
ED P38,8811
C120,C133
EP34,EP33
ED P38,8811
C120,C133
EP34,EP33
ED P38,8811
C120,C133
EP34,EP33
 


ศุกร์ ED P30,6614
C006
EP34
ED P30,6614
C006
EP34
ED P30,6614
C006
EP34
 


 


ED P39,2204
C142
EP34
ED P39,2204
C142
EP34
ED P39,2204
C142
EP34
 


 ====== รายวิชา =====
ED P34 พล013019 : การประเมินผลทางพลศึกษา
ED P37 พล012008 : หลักสูตรพลศึกษา
ED P31 กศ023013 : การจัดการเรียนรู้
ED P35 พล043062 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
ED P33 พล031119 : ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย
SE S43 พล072020 : ค่ายพักแรม
ED P32 พล012018 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 2
ED P38 กศ013008 : ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
ED P30 พล033137 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกรีฑา
ED P39 พล013021 : การเรียนรู้ทักษะกลไกทางพลศึกษา
====== อาจารย์ ======
C065 อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์
C112 อาจารย์สรายุทธ สมบูรณ์
C019 อาจารย์ พรพรรณ กาญจนากร
C149 อาจารย์ธนพล ด่านวิวัฒน์วงศ์
C110 อาจารย์วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C056 อาจารย์ สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์
C148 อาจารย์ อาทิตย์ รวมสุข
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C150 อาจารย์อาทิตย์ บุญเซ่ง
C118 อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C039 อาจารย์วรพรรณ พรนิมิตร
C120 อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C133 อาจารย์ อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
C006 ผศ.วัฒนา สุริยจันทร์
C142 อ.วรุจน์ ธัญเจริญ
===== ห้องเรียน ======
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
A102 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 2 บรรจุดได้ 120 คน
B122 โดมบาส2
B108 โรงยิมมวย
B121 โดมบาส1
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
6614 ห้องเรียน
2204 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
SS41 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 4 ห้อง 401
SS42 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 4 ห้อง 402
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303