EP41-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401 จำนวน 26 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P45,5511
C075
EP41
ED P45,5511
C075
EP41
ED P45,5511
C075
EP41
ED P45,5511
C075
EP41
 


ED P44,5511
C065
EP41,EP42
PH41,PH42
PH43,PH44
ED P44,5511
C065
EP41,EP42
PH41,PH42
PH43,PH44
ED P44,5511
C065
EP41,EP42
PH41,PH42
PH43,PH44
 


 


อังคาร ED P42,9912
C025,C111
EP41,EP42
ED P42,9912
C025,C111
EP41,EP42
ED P42,9912
C025,C111
EP41,EP42
 


 


ED P43,B121
C047
EP41
ED P43,B121
C047
EP41
ED P43,B121
C047
EP41
 


 


พุธ  


ED P48,2202
C141
EP41
ED P48,2202
C141
EP41
ED P48,2202
C141
EP41
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P47,9912
C110,C006
EP41
ED P47,9912
C110,C006
EP41
ED P47,9912
C110,C006
EP41
ED P47,9912
C110,C006
EP41
 


ED P46,2202
C077
EP41
ED P46,2202
C077
EP41
ED P46,2202
C077
EP41
 


 


ศุกร์ ED P41,B126
C001,C041
EP41
ED P41,B126
C001,C041
EP41
ED P41,B126
C001,C041
EP41
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P45 กศ043008 : การวิจัยทางการศึกษา
ED P44 กศ024014 : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
ED P42 กศ064009 : การสัมมนาทางการศึกษา
ED P43 พล043060 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล
ED P48 พล013021 : การเรียนรู้ทักษะกลไกทางพลศึกษา
ED P47 พล014024 : วิธีสอนพลศึกษา 2
ED P46 กศ064008 : การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
ED P41 พล043060 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล
====== อาจารย์ ======
C075 อาจารย์ โชคชัย ปัญญาคำ
C065 อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์
C025 ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C111 อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C141 อาจารย์ ธันวา พิศดาร
C110 อาจารย์วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C006 ผศ.วัฒนา สุริยจันทร์
C077 ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์
C001 ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์
C041 อาจารย์บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
===== ห้องเรียน ======
5511 ห้องเรียน
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
B121 โดมบาส1
2202 ห้องเรียน
B126 สนามฟุตบอล (เทศบาล)
====== นักศึกษา ======
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
PH42 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
PH43 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
PH44 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404