EP42-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402 จำนวน 26 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P48,2202
C141
EP42
ED P48,2202
C141
EP42
ED P48,2202
C141
EP42
 


 


ED P44,5511
C065
EP41,EP42
PH41,PH42
PH43,PH44
ED P44,5511
C065
EP41,EP42
PH41,PH42
PH43,PH44
ED P44,5511
C065
EP41,EP42
PH41,PH42
PH43,PH44
 


 


อังคาร ED P42,9912
C025,C111
EP41,EP42
ED P42,9912
C025,C111
EP41,EP42
ED P42,9912
C025,C111
EP41,EP42
 


 


ED P47,9912
C006,C110
EP42
ED P47,9912
C006,C110
EP42
ED P47,9912
C006,C110
EP42
ED P47,9912
C006,C110
EP42
 


พุธ  


ED P46,2203
C077
EP42
ED P46,2203
C077
EP42
ED P46,2203
C077
EP42
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P45,7711
C075
EP42
ED P45,7711
C075
EP42
ED P45,7711
C075
EP42
ED P45,7711
C075
EP42
 


ED P41,B126
C041,C001
EP42
ED P41,B126
C041,C001
EP42
ED P41,B126
C041,C001
EP42
 


 


ศุกร์ ED P43,B121
C047
EP42
ED P43,B121
C047
EP42
ED P43,B121
C047
EP42
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P48 พล013021 : การเรียนรู้ทักษะกลไกทางพลศึกษา
ED P44 กศ024014 : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
ED P42 กศ064009 : การสัมมนาทางการศึกษา
ED P47 พล014024 : วิธีสอนพลศึกษา 2
ED P46 กศ064008 : การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
ED P45 กศ043008 : การวิจัยทางการศึกษา
ED P41 พล043060 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล
ED P43 พล043060 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล
====== อาจารย์ ======
C141 อาจารย์ ธันวา พิศดาร
C065 อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์
C025 ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C111 อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์
C006 ผศ.วัฒนา สุริยจันทร์
C110 อาจารย์วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C077 ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์
C075 อาจารย์ โชคชัย ปัญญาคำ
C041 อาจารย์บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
C001 ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
===== ห้องเรียน ======
2202 ห้องเรียน
5511 ห้องเรียน
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
2203 ห้องเรียน
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
B126 สนามฟุตบอล (เทศบาล)
B121 โดมบาส1
====== นักศึกษา ======
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
PH42 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
PH43 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
PH44 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404