PH11-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101 จำนวน 29 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E15,7711
C120
PH11
ED E15,7711
C120
PH11
ED E15,7711
C120
PH11
 


 


ED E12,7714
C050
PH11
ED E12,7714
C050
PH11
ED E12,7714
C050
PH11
 


 


อังคาร ED E17,6613
C136
PH11
ED E17,6613
C136
PH11
ED E17,6613
C136
PH11
 


 


ED E10,B110
C009
PH11
ED E10,B110
C009
PH11
ED E10,B110
C009
PH11
 


 


พุธ  


ED E13,B118
C058
PH11
ED E13,B118
C058
PH11
ED E13,B118
C058
PH11
 


ED E16,2205
C135
PH11
ED E16,2205
C135
PH11
ED E16,2205
C135
PH11
 


 


พฤหัสบดี ED E14,3310
C113
PH11
ED E14,3310
C113
PH11
ED E14,3310
C113
PH11
 


 


ED E19,2203
C144
PH11
ED E19,2203
C144
PH11
ED E19,2203
C144
PH11
 


 


ศุกร์ ED E18,5511
C140
PH11
ED E18,5511
C140
PH11
ED E18,5511
C140
PH11
 


 


 


 


ED E11,2202
C028
PH11
ED E11,2202
C028
PH11
 ====== รายวิชา =====
ED E15 ศท011006 : การใช้ภาษาไทย
ED E12 ศท062005 : เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
ED E17 ศท081006 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
ED E10 พล032125 : ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก
ED E13 พล031129 : ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ำ
ED E16 พล011013 : พื้นฐานวิชาชีพพลศึกษา กีฬา และนันทนาการ
ED E14 สข001001 : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
ED E19 ศท021009 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ED E18 สข011003 : สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน
ED E11 พล011006 : ประวัติและหลักการพลศึกษา
====== อาจารย์ ======
C120 อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C050 อาจารย์ กาญจนา รัตนประชารมย์
C136 อาจารย์ ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
C009 อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์
C058 อาจารย์ ศุภกร ลาภกองศิลป์
C135 รศ.ธนกร ช้างน้อย
C113 อาจารย์ยุทธการ ขาววรรณา
C144 อาจารย์ ชนม์ชนก วงศ์มณี
C140 อาจารย์ ประภาศิริ กลางพอน
C028 อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน
===== ห้องเรียน ======
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
7714 ห้องเรียน
6613 ห้องเรียน
B110 โรงยิมยิมนาสติก
B118 สระว่ายน้ำ
2205 ห้องเรียน
3310 ห้องเรียน
2203 ห้องเรียน
5511 ห้องเรียน
2202 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101