PH21-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201 จำนวน 29 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E25,8817
C038
PH21
ED E25,8817
C038
PH21
ED E25,8817
C038
PH21
 


 


ED E26,2205
C114
PH21
ED E26,2205
C114
PH21
ED E26,2205
C114
PH21
 


 


อังคาร ED E21,8817
C033
PH21
ED E21,8817
C033
PH21
ED E21,8817
C033
PH21
 


 


ED E24,5511
C084
PH21
ED E24,5511
C084
PH21
ED E24,5511
C084
PH21
 


 


พุธ  


 


ED E23,9912
C064
PH21
ED E23,9912
C064
PH21
 


ED E20,2204
C029
PH21
ED E20,2204
C029
PH21
ED E20,2204
C029
PH21
 


 


พฤหัสบดี ED E29,A201
C144
PH21
ED E29,A201
C144
PH21
ED E29,A201
C144
PH21
 


 


ED E27,3311
C114
PH21
ED E27,3311
C114
PH21
ED E27,3311
C114
PH21
 


 


ศุกร์ ED E22,B118
C058
PH21
ED E22,B118
C058
PH21
ED E22,B118
C058
PH21
 


 


ED E28,2203
C127
PH21
ED E28,2203
C127
PH21
ED E28,2203
C127
PH21
 


 ====== รายวิชา =====
ED E25 ศท032012 : ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา
ED E26 พล012022 : การเคลื่อนไหวเบื้องต้น
ED E21 ศท071004 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ED E24 ศท012008 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ED E23 กศ052007 : จิตวิทยาการศึกษา
ED E20 สข011003 : สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน
ED E29 พล012014 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 1
ED E27 พล031134 : ทักษะและการสอนกีฬาแอโรบิกดานซ์
ED E22 พล031129 : ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ำ
ED E28 กศ012007 : พื้นฐานวิชาชีพครู
====== อาจารย์ ======
C038 อาจารย์ พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C114 อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล
C033 อาจารย์ อรรถพร คำพวง
C084 อาจารย์ลักษณาพร ปัญญาวงค์
C064 อาจารย์ ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C029 อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์
C144 อาจารย์ ชนม์ชนก วงศ์มณี
C058 อาจารย์ ศุภกร ลาภกองศิลป์
C127 อาจารย์สมชาย บุญลอย
===== ห้องเรียน ======
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
2205 ห้องเรียน
5511 ห้องเรียน
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
2204 ห้องเรียน
A201 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 3 บรรจุดได้ 120 คน
3311 ห้องลีลาส ชั้น 3 (คณะศิลปศาสตร์)
B118 สระว่ายน้ำ
2203 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201