PH31-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301 จำนวน 27 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E38,8815
C140
PH31
ED E38,8815
C140
PH31
ED E38,8815
C140
PH31
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED E36,5514
C084
PH31
ED E36,5514
C084
PH31
ED E36,5514
C084
PH31
 


 


ED E39,5514
C144
PH31
ED E39,5514
C144
PH31
ED E39,5514
C144
PH31
 


 


พุธ  


ED P36,B123
C030
PH31
ED P36,B123
C030
PH31
ED P36,B123
C030
PH31
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED E31,8816
C019,C149
PH31
ED E31,8816
C019,C149
PH31
ED E31,8816
C019,C149
PH31
ED E31,8816
C019,C149
PH31
 


ED E32,2205
C029
PH31
ED E32,2205
C029
PH31
ED E35,2205
C065
PH31
ED E35,2205
C065
PH31
 


ศุกร์ ED E34,5515
C050
PH31
ED E34,5515
C050
PH31
ED E34,5515
C050
PH31
 


 


ED E37,3301
C133,C120
PH31
ED E37,3301
C133,C120
PH31
ED E37,3301
C133,C120
PH31
ED E37,3301
C133,C120
PH31
 ====== รายวิชา =====
ED E38 สข011003 : สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน
ED E36 ศท012010 : วาทการ
ED E39 พล012014 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 1
ED P36 พล072020 : ค่ายพักแรม
ED E31 กศ023013 : การจัดการเรียนรู้
ED E32 สข012007 : สวัสดิศึกษา
ED E35 พล013019 : การประเมินผลทางพลศึกษา
ED E34 ศท062005 : เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
ED E37 กศ013008 : ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
====== อาจารย์ ======
C140 อาจารย์ ประภาศิริ กลางพอน
C084 อาจารย์ลักษณาพร ปัญญาวงค์
C144 อาจารย์ ชนม์ชนก วงศ์มณี
C030 อาจารย์ เรวัตร นาวาจักร์
C019 อาจารย์ พรพรรณ กาญจนากร
C149 อาจารย์ธนพล ด่านวิวัฒน์วงศ์
C029 อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์
C065 อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์
C050 อาจารย์ กาญจนา รัตนประชารมย์
C133 อาจารย์ อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
C120 อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี
===== ห้องเรียน ======
8815 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
B123 โดมบาส (เฉพาะเรียนรวมค่ายพักแรม)ไม่จัดลง
8816 ห้องเรียน
2205 ห้องเรียน
5515 ห้องเรียน
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
====== นักศึกษา ======
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301