PH41-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401 จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E45,2204
C105
PH41
ED E45,2204
C105
PH41
ED E47,2203
C118
PH41
ED E47,2203
C118
PH41
 


ED P44,5511
C065
EP41,EP42
PH41,PH42
PH43,PH44
ED P44,5511
C065
EP41,EP42
PH41,PH42
PH43,PH44
ED P44,5511
C065
EP41,EP42
PH41,PH42
PH43,PH44
 


 


อังคาร ED E43,7711
C075
PH41
ED E43,7711
C075
PH41
ED E43,7711
C075
PH41
ED E43,7711
C075
PH41
 


ED E48,2201
C028
PH41
ED E48,2201
C028
PH41
ED E48,2201
C028
PH41
ED E48,2201
C028
PH41
 


พุธ  


ED E41,9915
C025,C111
PH41,PH42
ED E41,9915
C025,C111
PH41,PH42
ED E41,9915
C025,C111
PH41,PH42
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED E46,A301
C116
PH41
ED E46,A301
C116
PH41
ED E46,A301
C116
PH41
ED E46,A301
C116
PH41
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED E44,2204
C077
PH41
ED E44,2204
C077
PH41
ED E44,2204
C077
PH41
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E45 สข013014 : เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว
ED E47 สข012010 : การส่งเสริมสุขภาพ
ED P44 กศ024014 : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
ED E43 กศ043008 : การวิจัยทางการศึกษา
ED E48 พล014024:วิธีสอนพลศึกษา 2
ED E41 กศ064009 : การสัมมนาทางการศึกษา
ED E46 สข023004 : วิธีสอนสุขศึกษา 1
ED E44 กศ064008 : การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
====== อาจารย์ ======
C105 อาจารย์ฐิติมา ผ่องผึ้ง
C118 อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C065 อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์
C075 อาจารย์ โชคชัย ปัญญาคำ
C028 อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน
C025 ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C111 อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์
C116 อาจารย์อนุชา กิติชัยชาญ
C077 ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์
===== ห้องเรียน ======
2204 ห้องเรียน
2203 ห้องเรียน
5511 ห้องเรียน
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
A301 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 4 บรรจุดได้ 120 คน
====== นักศึกษา ======
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
PH42 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
PH43 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
PH44 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404