PH42-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402 จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E47,2203
C118
PH42
ED E47,2203
C118
PH42
ED E45,2204
C105
PH42
ED E45,2204
C105
PH42
 


ED P44,5511
C065
EP41,EP42
PH41,PH42
PH43,PH44
ED P44,5511
C065
EP41,EP42
PH41,PH42
PH43,PH44
ED P44,5511
C065
EP41,EP42
PH41,PH42
PH43,PH44
 


 


อังคาร ED E46,A301
C116
PH42
ED E46,A301
C116
PH42
ED E46,A301
C116
PH42
ED E46,A301
C116
PH42
 


ED E44,2202
C077
PH42
ED E44,2202
C077
PH42
ED E44,2202
C077
PH42
 


 


พุธ  


ED E41,9915
C025,C111
PH41,PH42
ED E41,9915
C025,C111
PH41,PH42
ED E41,9915
C025,C111
PH41,PH42
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED E48,2205
C009
PH42
ED E48,2205
C009
PH42
ED E48,2205
C009
PH42
ED E48,2205
C009
PH42
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED E43,7711
C075
PH42
ED E43,7711
C075
PH42
ED E43,7711
C075
PH42
ED E43,7711
C075
PH42
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E47 สข012010 : การส่งเสริมสุขภาพ
ED E45 สข013014 : เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว
ED P44 กศ024014 : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
ED E46 สข023004 : วิธีสอนสุขศึกษา 1
ED E44 กศ064008 : การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
ED E41 กศ064009 : การสัมมนาทางการศึกษา
ED E48 พล014024:วิธีสอนพลศึกษา 2
ED E43 กศ043008 : การวิจัยทางการศึกษา
====== อาจารย์ ======
C118 อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C105 อาจารย์ฐิติมา ผ่องผึ้ง
C065 อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์
C116 อาจารย์อนุชา กิติชัยชาญ
C077 ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์
C025 ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C111 อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์
C009 อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์
C075 อาจารย์ โชคชัย ปัญญาคำ
===== ห้องเรียน ======
2203 ห้องเรียน
2204 ห้องเรียน
5511 ห้องเรียน
A301 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 4 บรรจุดได้ 120 คน
2202 ห้องเรียน
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
2205 ห้องเรียน
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
PH42 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
PH43 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
PH44 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404