PH43-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403 จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E46,A301
C116
PH43
ED E46,A301
C116
PH43
ED E46,A301
C116
PH43
ED E46,A301
C116
PH43
 


ED P44,5511
C065
EP41,EP42
PH41,PH42
PH43,PH44
ED P44,5511
C065
EP41,EP42
PH41,PH42
PH43,PH44
ED P44,5511
C065
EP41,EP42
PH41,PH42
PH43,PH44
 


 


อังคาร ED E44,2202
C077
PH43
ED E44,2202
C077
PH43
ED E44,2202
C077
PH43
 


 


ED P47,2205
C112
PH43
ED P47,2205
C112
PH43
ED P47,2205
C112
PH43
ED P47,2205
C112
PH43
 


พุธ  


ED E43,7711
C075
PH43
ED E43,7711
C075
PH43
ED E43,7711
C075
PH43
ED E43,7711
C075
PH43
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED E45,2204
C105
PH43
ED E45,2204
C105
PH43
ED E47,2203
C118
PH43
ED E47,2203
C118
PH43
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED E41,9912
C025,C111
PH43,PH44
ED E41,9912
C025,C111
PH43,PH44
ED E41,9912
C025,C111
PH43,PH44
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E46 สข023004 : วิธีสอนสุขศึกษา 1
ED P44 กศ024014 : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
ED E44 กศ064008 : การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
ED P47 พล014024 : วิธีสอนพลศึกษา 2
ED E43 กศ043008 : การวิจัยทางการศึกษา
ED E45 สข013014 : เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว
ED E47 สข012010 : การส่งเสริมสุขภาพ
ED E41 กศ064009 : การสัมมนาทางการศึกษา
====== อาจารย์ ======
C116 อาจารย์อนุชา กิติชัยชาญ
C065 อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์
C077 ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์
C112 อาจารย์สรายุทธ สมบูรณ์
C075 อาจารย์ โชคชัย ปัญญาคำ
C105 อาจารย์ฐิติมา ผ่องผึ้ง
C118 อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C025 ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C111 อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์
===== ห้องเรียน ======
A301 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 4 บรรจุดได้ 120 คน
5511 ห้องเรียน
2202 ห้องเรียน
2205 ห้องเรียน
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
2204 ห้องเรียน
2203 ห้องเรียน
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
====== นักศึกษา ======
PH43 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
PH42 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
PH44 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404