SH11-วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 101 จำนวน 26 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H10,5513
C031
SH11
SE H10,5513
C031
SH11
SE H16,5515
C086
SH11
SE H16,5515
C086
SH11
 


SE H11,5515
C033
SH11
SE H11,5515
C033
SH11
SE H11,5515
C033
SH11
 


 


อังคาร SE H18,6611
C133
SH11,SH12
SE H18,6611
C133
SH11,SH12
SE H18,6611
C133
SH11,SH12
 


 


SE H13,C301
C052
SH11
SE H13,C301
C052
SH11
SE H13,C301
C052
SH11
 


 


พุธ  


SE H17,5515
C120
SH11
SE H17,5515
C120
SH11
SE H17,5515
C120
SH11
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE H12,2201
C035
SH11
SE H12,2201
C035
SH11
SE H12,2201
C035
SH11
SE H12,2201
C035
SH11
 


SE H14,9911
C062,C141
SH11
SE H14,9911
C062,C141
SH11
SE H14,9911
C062,C141
SH11
 


 


ศุกร์ SE H15,9911
C086
SH11
SE H15,9911
C086
SH11
SE H15,9911
C086
SH11
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H10 วท071004 : การสาธารณสุขเบื้องต้น
SE H16 วท072018 : โภชนาการ
SE H11 ศท071004 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
SE H18 ศท022010 : การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ
SE H13 ศท051002 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
SE H17 ศท011006 : การใช้ภาษาไทย
SE H12 วท031003 : ชีววิทยาทั่วไป
SE H14 วท081258: แอโรบิกดานซ์
SE H15 วท081020 : กีฬาเพื่อสุขภาพ
====== อาจารย์ ======
C031 ผศ. วนิดา โนรา
C086 อาจารย์สุวลักษณ์ โลหกุล
C033 อาจารย์ อรรถพร คำพวง
C133 อาจารย์ อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
C052 อาจารย์ สิรีลักขณ์ ร่มพล
C120 อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C035 อาจารย์ อวยพร วิภาเวชพร
C062 อาจารย์ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
C141 อาจารย์ ธันวา พิศดาร
===== ห้องเรียน ======
5513 ห้องเรียน
5515 ห้องเรียน
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
C301 ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 3 A ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
====== นักศึกษา ======
SH11 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SH12 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 102