SH31-วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301 จำนวน 22 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H37,5512
C084
SH31
SE H37,5512
C084
SH31
SE H37,5512
C084
SH31
 


 


SE H32,5513
C031
SH31
SE H32,5513
C031
SH31
 


 


 


อังคาร SE H33,5513
C050
SH31
SE H33,5513
C050
SH31
SE H33,5513
C050
SH31
 


 


SE H34,B117
C061
SH31
SE H34,B117
C061
SH31
SE H34,B117
C061
SH31
SE H34,B117
C061
SH31
 


พุธ  


SE H36,5512
C062
SH31
SE H36,5512
C062
SH31
SE H36,5512
C062
SH31
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE H31,5515
C031
SH31
SE H31,5515
C031
SH31
SE H31,5515
C031
SH31
SE H31,5515
C031
SH31
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE H35,B117
C061
SH31
SE H35,B117
C061
SH31
SE H35,B117
C061
SH31
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H37 ศท012008 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
SE H32 วท074029 : วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย
SE H33 วท072125 : ทักษะชีวิต
SE H34 วท082051 : สรีรวิทยาการออกกำลังกาย
SE H36 วท074086 : การฟื้นฟูสุขภาพเบื้องต้น
SE H31 วท072135 : สุขภาพองค์รวม
SE H35 วท082009: การนวดเพื่อการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C084 อาจารย์ลักษณาพร ปัญญาวงค์
C031 ผศ. วนิดา โนรา
C050 อาจารย์ กาญจนา รัตนประชารมย์
C061 อาจารย์ เดิมพัน บริบูรณ์
C062 อาจารย์ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
===== ห้องเรียน ======
5512 ห้องเรียน
5513 ห้องเรียน
B117 ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
5515 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301