SH41-วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 401 จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H43,6617
C062
SH41,SH42
SE H43,6617
C062
SH41,SH42
SE H43,6617
C062
SH41,SH42
 


 


SE H42,6611
C053
SH41,SH42
SE H42,6611
C053
SH41,SH42
 


 


 


อังคาร SE H44,D301
C114,C151
SH41,SH42
SE H44,D301
C114,C151
SH41,SH42
SE H44,D301
C114,C151
SH41,SH42
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


SE H41,5513
C031
SH41,SH42
SE H41,5513
C031
SH41,SH42
SE H41,5513
C031
SH41,SH42
SE H41,5513
C031
SH41,SH42
 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H43 วท074130 : สุขภาพแม่และเด็ก
SE H42 วท124039 : การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
SE H44 วท072132 : นันทนาการเพื่อสุขภาพ
SE H41 วท124040 : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพ
====== อาจารย์ ======
C062 อาจารย์ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
C053 อาจารย์ กุลชาดา ศรีใส
C114 อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล
C151 อาจารย์ วัชระ บุญมาก
C031 ผศ. วนิดา โนรา
===== ห้องเรียน ======
6617 ห้องเรียนภายวิภาค
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
D301 ศูนย์วิทยาศาสตร์ชั้น 3 (ห้องกระจกแอโรบิก)
5513 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH41 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 401
SH42 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 402