SS11-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101 จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S15,6612
C136
SS11
SE S15,6612
C136
SS11
SE S15,6612
C136
SS11
 


 


SE S17,6612
C140
SS11
SE S17,6612
C140
SS11
SE S17,6612
C140
SS11
 


 


อังคาร SE S18,5515
C144
SS11,SS12
SE S18,5515
C144
SS11,SS12
SE S18,5515
C144
SS11,SS12
 


 


SE S12,D301
C053
SS11
SE S12,D301
C053
SS11
SE S12,D301
C053
SS11
 


 


พุธ  


SE S13,B117
C061
SS11
SE S13,B117
C061
SS11
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE H26,5513
C069
SS11
SE H26,5513
C069
SS11
SE H26,5513
C069
SS11
SE H26,5513
C069
SS11
 


SE S11,B112
C037
SS11
SE S11,B112
C037
SS11
SE S11,B112
C037
SS11
 


 


ศุกร์ SE S16,6611
C137
SS11
SE S16,6611
C137
SS11
SE S16,6611
C137
SS11
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S15 วท092004 : คณิตศาสตร์พื้นฐาน
SE S17 ศท051002 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
SE S18 ศท021009 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
SE S12 วท081258 : แอโรบิกดานซ์
SE S13 วท081041 : พื้นฐานวิทยาศาสตร์การกีฬา
SE H26 วท011003 : ฟิสิกส์ทั่วไป
SE S11 วท081212 : เทควันโด
SE S16 ศท091005 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C136 อาจารย์ ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
C140 อาจารย์ ประภาศิริ กลางพอน
C144 อาจารย์ ชนม์ชนก วงศ์มณี
C053 อาจารย์ กุลชาดา ศรีใส
C061 อาจารย์ เดิมพัน บริบูรณ์
C069 อาจารย์อภิชาต โชติชื่น
C037 อาจารย์ ดุสิต สุขประเสริฐ
C137 อาจารย์พิมพิไล เพาะเจาะ
===== ห้องเรียน ======
6612 ห้องเรียน
5515 ห้องเรียน
D301 ศูนย์วิทยาศาสตร์ชั้น 3 (ห้องกระจกแอโรบิก)
B117 ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
5513 ห้องเรียน
B112 โรงยิมเทควันโด
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102