SS21-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201 จำนวน 28 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S28,6613
C143
SS21
SE S28,6613
C143
SS21
SE S28,6613
C143
SS21
 


 


SE S27,6615
C139
SS21
SE S27,6615
C139
SS21
SE S27,6615
C139
SS21
 


 


อังคาร SE S26,5511
C137
SS21
SE S26,5511
C137
SS21
SE S26,5511
C137
SS21
SE S26,5511
C137
SS21
 


SE S29,9915
C147
SS21,SS22
SE S29,9915
C147
SS21,SS22
SE S29,9915
C147
SS21,SS22
 


 


พุธ  


SE S23,6613
C034
SS21
SE S23,6613
C034
SS21
SE S23,6613
C034
SS21
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S21,6617
C022
SS21
SE S21,6617
C022
SS21
SE S21,6617
C022
SS21
 


 


SE S25,B121
C047
SS21
SE S25,B121
C047
SS21
SE S25,B121
C047
SS21
 


 


ศุกร์ SE S22,6612
C034
SS21
SE S22,6612
C034
SS21
SE S22,6612
C034
SS21
 


 


SE S24,D303
C037
SS21
SE S24,D303
C037
SS21
SE S24,D303
C037
SS21
 


 ====== รายวิชา =====
SE S28 วท082047 : เวชศาสตร์การกีฬา
SE S27 วท081040 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
SE S26 วท023003 : ชีวเคมีพื้นฐาน
SE S29 ศท022010 : การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ
SE S23 วท082135 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
SE S21 วท071001 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 1
SE S25 วท081221 : บาสเกตบอล
SE S22 ศท041004 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
SE S24 วท083006 : การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
====== อาจารย์ ======
C143 อาจารย์ กุสุมา บัวใหญ่
C139 อาจารย์ปรัชญา ชมสะห้าย
C137 อาจารย์พิมพิไล เพาะเจาะ
C147 อาจารย์ Kelly Askvig
C034 อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C037 อาจารย์ ดุสิต สุขประเสริฐ
===== ห้องเรียน ======
6613 ห้องเรียน
6615 ห้องเรียน
5511 ห้องเรียน
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
6617 ห้องเรียนภายวิภาค
B121 โดมบาส1
6612 ห้องเรียน
D303 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecher)
====== นักศึกษา ======
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 202