SS22-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 202 จำนวน 28 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S27,6614
C139
SS22
SE S27,6614
C139
SS22
SE S27,6614
C139
SS22
 


 


SE S22,6613
C034
SS22
SE S22,6613
C034
SS22
SE S22,6613
C034
SS22
 


 


อังคาร SE S23,6612
C034
SS22
SE S23,6612
C034
SS22
SE S23,6612
C034
SS22
 


 


SE S29,9915
C147
SS21,SS22
SE S29,9915
C147
SS21,SS22
SE S29,9915
C147
SS21,SS22
 


 


พุธ  


SE S24,D303
C037
SS22
SE S24,D303
C037
SS22
SE S24,D303
C037
SS22
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S26,5511
C137
SS22
SE S26,5511
C137
SS22
SE S26,5511
C137
SS22
SE S26,5511
C137
SS22
 


SE S28,6613
C143
SS22
SE S28,6613
C143
SS22
SE S28,6613
C143
SS22
 


 


ศุกร์ SE S21,6617
C022
SS22
SE S21,6617
C022
SS22
SE S21,6617
C022
SS22
 


 


SE S25,B121
C047
SS22
SE S25,B121
C047
SS22
SE S25,B121
C047
SS22
 


 ====== รายวิชา =====
SE S27 วท081040 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
SE S22 ศท041004 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
SE S23 วท082135 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
SE S29 ศท022010 : การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ
SE S24 วท083006 : การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
SE S26 วท023003 : ชีวเคมีพื้นฐาน
SE S28 วท082047 : เวชศาสตร์การกีฬา
SE S21 วท071001 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 1
SE S25 วท081221 : บาสเกตบอล
====== อาจารย์ ======
C139 อาจารย์ปรัชญา ชมสะห้าย
C034 อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด
C147 อาจารย์ Kelly Askvig
C037 อาจารย์ ดุสิต สุขประเสริฐ
C137 อาจารย์พิมพิไล เพาะเจาะ
C143 อาจารย์ กุสุมา บัวใหญ่
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
===== ห้องเรียน ======
6614 ห้องเรียน
6613 ห้องเรียน
6612 ห้องเรียน
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
D303 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecher)
5511 ห้องเรียน
6617 ห้องเรียนภายวิภาค
B121 โดมบาส1
====== นักศึกษา ======
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 202
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201