SS31-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301 จำนวน 23 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S31,6615
C034
SS31
SE S31,6615
C034
SS31
SE S31,6615
C034
SS31
SE S31,6615
C034
SS31
 


 


 


 


 


 


อังคาร SE H34,6617
C139
SS31
SE H34,6617
C139
SS31
SE H34,6617
C139
SS31
SE H34,6617
C139
SS31
 


SE S34,6611
C137
SS31
SE S34,6611
C137
SS31
SE S34,6611
C137
SS31
 


 


พุธ  


SE S33,6614
C131
SS31
SE S33,6614
C131
SS31
SE S33,6614
C131
SS31
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S36,6614
C139
SS31
SE S36,6614
C139
SS31
SE S36,6614
C139
SS31
 


 


SE S32,B117
C061
SS31
SE S32,B117
C061
SS31
SE S32,B117
C061
SS31
 


 


ศุกร์ SE S37,6613
C141
SS31
SE S37,6613
C141
SS31
SE S37,6613
C141
SS31
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S31 วท083148 : หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา
SE H34 วท082051 : สรีรวิทยาการออกกำลังกาย
SE S34 ศท091005 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
SE S33 ศท012007 : ทักษะการใช้ภาษาไทย
SE S36 วท083023 : การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว
SE S32 วท081008 : การบริหารกาย
SE S37 วท081020 : กีฬาเพื่อสุขภาพ
====== อาจารย์ ======
C034 อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด
C139 อาจารย์ปรัชญา ชมสะห้าย
C137 อาจารย์พิมพิไล เพาะเจาะ
C131 อาจารย์ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช
C061 อาจารย์ เดิมพัน บริบูรณ์
C141 อาจารย์ ธันวา พิศดาร
===== ห้องเรียน ======
6615 ห้องเรียน
6617 ห้องเรียนภายวิภาค
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
6614 ห้องเรียน
B117 ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
6613 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301