SS41-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 4 ห้อง 401 จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


SE S44,6613
C139
SS41
SE S44,6613
C139
SS41
SE S44,6613
C139
SS41
 


 


พุธ  


SE S43,B121
C047,C150
C118
SS41,SS42
EP31,EP32
EP33,EP34
SE S43,B121
C047,C150
C118
SS41,SS42
EP31,EP32
EP33,EP34
SE S43,B121
C047,C150
C118
SS41,SS42
EP31,EP32
EP33,EP34
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S41,6611
C025,C143
SS41,SS42
SE S41,6611
C025,C143
SS41,SS42
 


 


 


SE S45,B109
C142
SS41
SE S45,B109
C142
SS41
SE S45,B109
C142
SS41
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


SE S42,6614
C034
SS41,SS42
SE S42,6614
C034
SS41,SS42
SE S42,6614
C034
SS41,SS42
SE S42,6614
C034
SS41,SS42
 ====== รายวิชา =====
SE S44 วท081208 : กีฬาและการละเล่นพื้นบ้านไทย
SE S43 พล072020 : ค่ายพักแรม
SE S41 วท124037 : การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
SE S45 วท081216 : เทเบิลเทนนิส
SE S42 วท124025 : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
====== อาจารย์ ======
C139 อาจารย์ปรัชญา ชมสะห้าย
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C150 อาจารย์อาทิตย์ บุญเซ่ง
C118 อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C025 ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C143 อาจารย์ กุสุมา บัวใหญ่
C142 อ.วรุจน์ ธัญเจริญ
C034 อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด
===== ห้องเรียน ======
6613 ห้องเรียน
B121 โดมบาส1
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
B109 โรงยิมเทบิลเทนนิส
6614 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS41 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 4 ห้อง 401
SS42 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 4 ห้อง 402
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304