ตารางสอน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ตารางสอน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2559 (แก้ไข วันที่ 1/8/2559 )
==== นักศึกษา ====
AM11-การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101 AM12-การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102 AM21-การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM22-การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202 AM31-การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301 AM32-การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
AM41-การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 401 AR11-นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 1 ห้อง 101 AR21-นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201
AR31-นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301 AR41-นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 4 ห้อง 401 EP11-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP12-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102 EP13-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103 EP14-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
EP21-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201 EP22-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202 EP23-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP24-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204 EP31-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301 EP32-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP33-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303 EP34-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304 EP41-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402 EP51-พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 501 EP52-พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 502
ED53-พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 503 ED54-พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 504 ED55-พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 505
ED56-พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 506 ED57-พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 507 ED58-พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 508
PH41-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401 PH42-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402 PH43-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
PH44-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404 PH51-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 501 PH11-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH21-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201 PH31-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301 SS11-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101
SS12-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102 SS21-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201 SS22-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 202
SS31-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301 SS32-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 302 SS41-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 4 ห้อง 401
SS42-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 4 ห้อง 402 SH11-วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 101 SH12-วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
SH21-วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201+202 SH31-วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301 SH41-วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 401
SH42-วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 402 EH41-สุขศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 501

==== อาจารย์ ====
C001-ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ C004-ผศ. ชัยพร แก้ววิวัฒน์ C005-ผศ.ดร. สมชาย กุลโสภิต C006-ผศ.วัฒนา สุริยจันทร์
C009-อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์ C012-รศ. ชูระวี สุริยจันทร์ C014-รศ. สุดยอด ชมสะห้าย C018-อาจารย์ กิ่งกาญจน์ นาคะกุล
C019-อาจารย์ พรพรรณ กาญจนากร C020-ผศ.ดร. ภัททิตา โพธิมู C021-ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์ C022-ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
C024-อาจารย์ จารึก วาสนสมพงษ์ C025-ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย C028-อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน C029-อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์
C030-อาจารย์ เรวัตร นาวาจักร์ C031-ผศ. วนิดา โนรา C032-อาจารย์ ปนัดดา จีนประชา C033-อาจารย์ อรรถพร คำพวง
C034-อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด C035-อาจารย์ อวยพร วิภาเวชพร C036-ดร. ลัดดา เรืองมโนธรรม C037-อาจารย์ ดุสิต สุขประเสริฐ
C038-อาจารย์ พิมภา อิ่มสำราญรัชต์ C039-อาจารย์วรพรรณ พรนิมิตร C040-อาจารย์ พริษฐ์ บุญรักษ์ C041-อาจารย์บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
C042-อาจารย์ อรรณพร สุริโย C043-อาจารย์ อลงกร นำบุญจิตต์ C045-อาจารย์ สุนทร จันทร์พรหม C046-อาจารย์ กมลา ชัยพร
C047-อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์ C048-อาจารย์ แสงเดือน สว่างวัล C049-อาจารย์ รุ่งนภา โท๊ะทองซิว C050-อาจารย์ กาญจนา รัตนประชารมย์
C051-อาจารย์ตติยา สายบัวพัตร์ C052-อาจารย์ สิรีลักขณ์ ร่มพล C053-อาจารย์ กุลชาดา ศรีใส C054-อาจารย์ฤทธิเดช อาภรณ์
C056-อาจารย์ สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์ C058-อาจารย์ ศุภกร ลาภกองศิลป์ C060-อาจารย์ ทักษดนัย กาญจนากร C061-อาจารย์ เดิมพัน บริบูรณ์
C062-อาจารย์ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์ C064-อาจารย์ ณภัค อุทัยมณีรัตน์ C065-อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์ C066-อาจารย์ เปรม วาทบัณฑิตกุล
C067-ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์ C068-อาจารย์ วรางคณา สารศิลป์ C069-อาจารย์อภิชาต โชติชื่น C074-อาจารย์ ณัฎฐภรณ์ กุณา
C075-อาจารย์ โชคชัย ปัญญาคำ C077-ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์ C080-ดร. ชินวัฒน์ ไข่เกตุ C083-อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์
C084-อาจารย์ลักษณาพร ปัญญาวงค์ C086-อาจารย์สุวลักษณ์ โลหกุล C087-อ.นลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์ C092-ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น
C102-อาจารย์พีรพล นวพันธ์จิรา C103-อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์ C104-อาจารย์กัลลิกา นาคะพงษ์ C105-อาจารย์ฐิติมา ผ่องผึ้ง
C107-อาจารย์กษิรา กาเยาว์ C108-อาจารย์วรากร คำปลิว C109-อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา C110-อาจารย์วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C111-อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์ C112-อาจารย์สรายุทธ สมบูรณ์ C113-อาจารย์ยุทธการ ขาววรรณา C114-อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล
C115-อาจารย์อาทิตย์ บุญเซ่ง C116-อาจารย์อนุชา กิติชัยชาญ C117-อาจารย์ บรรเจิด สันสุวรรณ C118-อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C119-ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น C120-อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี C121-อาจารย์ วสันต์ เต็งกวน C122-อาจารย์ชานนท์ ศิริประยงค์
C123-อาจารย์ กิตติวัฒน์ อัจนากิตติ C126-อาจารย์ภิชชาภร กิตติณิชภัทร C127-อาจารย์สมชาย บุญลอย C128-อาจารย์ ธนเศรษฐ์ วงค์วัชรอำพน
C129-อาจารย์ เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง C130-อาจารย์ ธรรมนันท์ ไชยยานนท์ C131-อาจารย์ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช C132-อาจารย์ พีรพงษ์ บุญศิริ
C133-อาจารย์ อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ C134-อาจารย์ พงศกร สมมิตร C135-รศ.ธนกร ช้างน้อย C136-อาจารย์ ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
C137-อาจารย์พิมพิไล เพาะเจาะ C139-อาจารย์ปรัชญา ชมสะห้าย C140-อาจารย์ ประภาศิริ กลางพอน C141-อาจารย์ ธันวา พิศดาร
C142-อ.วรุจน์ ธัญเจริญ C143-อาจารย์ กุสุมา บัวใหญ่ C144-อาจารย์ ชนม์ชนก วงศ์มณี C146-ดร.ละออทิพย์ อินดี
C147-อาจารย์ Kelly Askvig C148-อาจารย์ อาทิตย์ รวมสุข C149-อาจารย์ธนพล ด่านวิวัฒน์วงศ์ C150-อาจารย์อาทิตย์ บุญเซ่ง
C151-อาจารย์ วัชระ บุญมาก C152-อาจารย์วรพงษ์ แสวานี รายงานสรุปครู

==== ห้องเรียน ====
0120-ลานหน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 2201-ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2202-ห้องเรียน 2203-ห้องเรียน
2204-ห้องเรียน 2205-ห้องเรียน 3301-ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab 3302-ห้องคอมพิวเตอร์
3310-ห้องเรียน 3311-ห้องลีลาส ชั้น 3 (คณะศิลปศาสตร์) 5511-ห้องเรียน 5512-ห้องเรียน
5513-ห้องเรียน 5514-ห้องเรียน 5515-ห้องเรียน 6611-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
6612-ห้องเรียน 6613-ห้องเรียน 6614-ห้องเรียน 6615-ห้องเรียน
6616-ห้องเรียน 6617-ห้องเรียนภายวิภาค 7711-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน 7712-ห้องเรียน
7713-ห้องเรียน 7714-ห้องเรียน 7715-ห้องเรียน 7716-ห้องเรียน
7717-ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab 8811-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน 8812-ห้องเรียน 8813-ห้องเรียน
8814-ห้องเรียน 8815-ห้องเรียน 8816-ห้องเรียน 8817-ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
9911-ห้องเรียนรวม ลีลาศ 9912-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914) 9915-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916) 9917-ห้องคอมพิวเตอร์
A101-ห้องเรียนรวม เอราวัณ 1 บรรจุดได้ 200 คน A102-ห้องเรียนรวม เอราวัณ 2 บรรจุดได้ 120 คน A201-ห้องเรียนรวม เอราวัณ 3 บรรจุดได้ 120 คน A301-ห้องเรียนรวม เอราวัณ 4 บรรจุดได้ 120 คน
B101-สนามกรีฑา B102-สนามฟุตบอล ข้างสระว่ายน้ำ B103-สนามยิงปืน B104-สนามแบดมินตัน
B105-สนามตะกร้อ B106-สนามเปตอง B107-โรงยิมวอลเลย์บอล B108-โรงยิมมวย
B109-โรงยิมเทบิลเทนนิส B110-โรงยิมยิมนาสติก B111-โรงยิมยูโด B112-โรงยิมเทควันโด
B113-โรงยิมยกน้ำหนัก B114-ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (เหนือ) B115-ลานหน้าอาคารมาร์ติน2 (ใต้) B116-ลานหน้าคารเฉลิมพระเกียรติฯ
B117-ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ B118-สระว่ายน้ำ B119-สนามเทนนิส B121-โดมบาส1
B122-โดมบาส2 B123-โดมบาส (เฉพาะเรียนรวมค่ายพักแรม)ไม่จัดลง B126-สนามฟุตบอล (เทศบาล) B127-สนามฟุตซอล
B128-ลานหน้าอาคารมาร์ติน/วัดฟ้าฮ่าม C201-ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 2 B ห้องบัณฑิตวิทยาลัย 1 C202-ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 2 B ห้องบัณฑิตวิทยาลัย 2 C301-ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 3 A ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ
C302-ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 3 B ห้องให้คำปรึกษา (12 ตัว) C401-ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 B ห้องประชุมนำบุญจิตต์ D301-ศูนย์วิทยาศาสตร์ชั้น 3 (ห้องกระจกแอโรบิก) D302-ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Weight)
D303-ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecher)