รายงานจำนวนคาบสอน ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2559 (แก้ไข วันที่ 1/8/2559 )
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ลำดับ ชื่อ-สกุล คาบรวม รายวิชา คาบเรียน ผู้สอนร่วม หมายเหตุ
1 ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ 6 1.พล043060 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล 6 คาบ อาจารย์บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
2 ผศ.ดร. สมชาย กุลโสภิต 12 1.วท082273 : สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย 12 คาบ อาจารย์ กุสุมา บัวใหญ่
3 ผศ.วัฒนา สุริยจันทร์ 20 1.พล033137 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกรีฑา 12 คาบ
2.พล014024 : วิธีสอนพลศึกษา 2 8 คาบ อาจารย์วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
4 อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์ 19 1.พล032125 : ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก 12 คาบ
2.พล032125 : ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก 3 คาบ
3.พล014024:วิธีสอนพลศึกษา 2 4 คาบ
5 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย 8 1.กศ023013 : การจัดการเรียนรู้ 8 คาบ อาจารย์ธนพล ด่านวิวัฒน์วงศ์
6 อาจารย์ พรพรรณ กาญจนากร 12 1.กศ023013 : การจัดการเรียนรู้ 8 คาบ อาจารย์ธนพล ด่านวิวัฒน์วงศ์
2.กศ023013 : การจัดการเรียนรู้ 4 คาบ อาจารย์ธนพล ด่านวิวัฒน์วงศ์
7 ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์ 12 1.ศท072006 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน 12 คาบ
8 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง 15 1.สข001001 : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 9 คาบ
2.วท071001 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 1 6 คาบ
9 ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย 11 1.กศ064009 : การสัมมนาทางการศึกษา 3 คาบ อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์
2.กศ064009 : การสัมมนาทางการศึกษา 6 คาบ อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์
3.วท124037 : การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 คาบ อาจารย์ กุสุมา บัวใหญ่
10 อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน 14 1.พล011006 : ประวัติและหลักการพลศึกษา 8 คาบ
2.พล014024:วิธีสอนพลศึกษา 2 4 คาบ
3.พล011006 : ประวัติและหลักการพลศึกษา 2 คาบ
11 อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์ 17 1.พล011013 : พื้นฐานวิชาชีพพลศึกษา กีฬา และนันทนาการ 12 คาบ
2.สข011003 : สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน 3 คาบ
3.สข012007 : สวัสดิศึกษา 2 คาบ
12 อาจารย์ เรวัตร นาวาจักร์ 9 1.พล072020 : ค่ายพักแรม 3 คาบ
2.ศท032012 : ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา 6 คาบ
13 ผศ. วนิดา โนรา 14 1.วท071004 : การสาธารณสุขเบื้องต้น 4 คาบ
2.วท074029 : วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 2 คาบ
3.วท072135 : สุขภาพองค์รวม 4 คาบ
4.วท124040 : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพ 4 คาบ
14 อาจารย์ ปนัดดา จีนประชา 16 1.ศท021009 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 คาบ
2.มศ053009 : ภาษาอังกฤษสำหรับนันทนาการและการท่องเที่ยว 4 คาบ อาจารย์ อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
3.ศท022011 : การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 คาบ
4.มศ093002 : ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว 3 คาบ
15 อาจารย์ อรรถพร คำพวง 9 1.ศท071004 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 6 คาบ
2.ศท071004 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3 คาบ
16 อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด 20 1.วท083148 : หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา 4 คาบ
2.ศท041004 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย 6 คาบ
3.วท082135 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 6 คาบ
4.วท124025 : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย 4 คาบ
17 อาจารย์ อวยพร วิภาเวชพร 8 1.วท031003 : ชีววิทยาทั่วไป 8 คาบ
18 อาจารย์ ดุสิต สุขประเสริฐ 12 1.วท081212 : เทควันโด 6 คาบ
2.วท083006 : การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 6 คาบ
19 อาจารย์ พิมภา อิ่มสำราญรัชต์ 12 1.ศท032012 : ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา 3 คาบ
2.บธ062031 : การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 6 คาบ
3.บธ033006 : การจัดการการเงินและการบัญชี 3 คาบ
20 อาจารย์วรพรรณ พรนิมิตร 18 1.พล012018 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 2 12 คาบ
2.พล012014 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 1 6 คาบ
21 อาจารย์ พริษฐ์ บุญรักษ์ 16 1.ศท062005 : เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 6 คาบ
2.บธ003005 : การวิจัยทางการจัดการกีฬา 4 คาบ
3.สศ073003 : เศรษฐศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว 3 คาบ
4.ศท062005 : เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3 คาบ
22 อาจารย์บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล 12 1.พล041012 : ฟุตซอล 6 คาบ อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์
2.พล043060 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล 6 คาบ ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์
23 อาจารย์ อรรณพร สุริโย 23 1.ศท041004 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย 6 คาบ อาจารย์ เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
2.บธ062030 : การบริหารโครงการ 8 คาบ ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์
3.บธ043007 : การตลาดสำหรับนันทนาการและการท่องเที่ยว 3 คาบ
4.นก033002 : การวัดและประเมินผลนันทนาการและการท่องเที่ยว 3 คาบ
5.ทท013003 : พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 3 คาบ อาจารย์วรากร คำปลิว
24 อาจารย์ อลงกร นำบุญจิตต์ 17 1.บธ113003 : การให้การสนับสนุนทางการกีฬา 8 คาบ
2.ศท062009 : กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3 คาบ
3.ศท062009 : กฎหมายในชีวิตประจำวัน 6 คาบ
25 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์ 15 1.พล043060 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล 6 คาบ
2.พล072020 : ค่ายพักแรม 3 คาบ อาจารย์อาทิตย์ บุญเซ่ง
อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
3.วท081221 : บาสเกตบอล 6 คาบ
26 อาจารย์ กาญจนา รัตนประชารมย์ 11 1.ศท062005 : เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3 คาบ
2.วท072125 : ทักษะชีวิต 3 คาบ
3.วท072006 : สุขภาพจิต 2 คาบ
4.ศท062005 : เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3 คาบ
27 อาจารย์ตติยา สายบัวพัตร์ 18 1.ศท012010 : วาทการ 12 คาบ
2.ศท011006 : การใช้ภาษาไทย 6 คาบ
28 อาจารย์ สิรีลักขณ์ ร่มพล 6 1.ศท051002 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 6 คาบ
29 อาจารย์ กุลชาดา ศรีใส 17 1.วท124039 : การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 คาบ
2.วท081258 : แอโรบิกดานซ์ 3 คาบ
3.พล031134 : ทักษะและการสอนกีฬาแอโรบิกดานซ์ 12 คาบ
30 อาจารย์ สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์ 12 1.พล031119 : ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย 12 คาบ อาจารย์ อาทิตย์ รวมสุข
31 อาจารย์ ศุภกร ลาภกองศิลป์ 12 1.พล031052 : ว่ายน้ำ 6 คาบ
2.พล031129 : ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ำ 3 คาบ
3.พล031129 : ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ำ 3 คาบ
32 อาจารย์ ทักษดนัย กาญจนากร 12 1.นศ054023 : การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางการกีฬา 6 คาบ
2.ศท071004 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 6 คาบ
33 อาจารย์ เดิมพัน บริบูรณ์ 17 1.วท081041 : พื้นฐานวิทยาศาสตร์การกีฬา 4 คาบ
2.วท071002 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 2 3 คาบ
3.วท082051 : สรีรวิทยาการออกกำลังกาย 4 คาบ
4.วท081008 : การบริหารกาย 3 คาบ
5.วท082009: การนวดเพื่อการกีฬา 3 คาบ
34 อาจารย์ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์ 18 1.วท074130 : สุขภาพแม่และเด็ก 3 คาบ
2.วท081258: แอโรบิกดานซ์ 6 คาบ อาจารย์ ธันวา พิศดาร
3.วท074086 : การฟื้นฟูสุขภาพเบื้องต้น 3 คาบ
4.วท072044 : ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3 คาบ
5.วท072098 : สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 3 คาบ
35 อาจารย์ ณภัค อุทัยมณีรัตน์ 10 1.กศ052007 : จิตวิทยาการศึกษา 8 คาบ
2.กศ052007 : จิตวิทยาการศึกษา 2 คาบ
36 อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์ 16 1.พล013019 : การประเมินผลทางพลศึกษา 8 คาบ
2.กศ024014 : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 3 คาบ
3.พล043062 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล 3 คาบ
4.พล013019 : การประเมินผลทางพลศึกษา 2 คาบ
37 อาจารย์ เปรม วาทบัณฑิตกุล 3 1.นก024010 : ค่ายพักแรม 3 คาบ อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์
38 ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์ 17 1.นก024013 : ลีลาศ 6 คาบ
2.บธ062030 : การบริหารโครงการ 8 คาบ อาจารย์ อรรณพร สุริโย
3.บธ114009 : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการกีฬา 3 คาบ
39 อาจารย์อภิชาต โชติชื่น 12 1.วท011003 : ฟิสิกส์ทั่วไป 8 คาบ
2.วท011003 : ฟิสิกส์ทั่วไป 4 คาบ
40 อาจารย์ โชคชัย ปัญญาคำ 24 1.กศ043008 : การวิจัยทางการศึกษา 8 คาบ
2.กศ043008 : การวิจัยทางการศึกษา 16 คาบ
41 ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์ 18 1.กศ064008 : การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 12 คาบ
2.กศ064008 : การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 6 คาบ
42 อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์ 18 1.นก064001 : วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว 3 คาบ อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา
2.นก022004 : พื้นฐานการเป็นผู้นำและกิจกรรมนันทนาการ 3 คาบ
3.นก011001 : ปรัชญา ทฤษฎี หลักการการใช้เวลาว่างและนันทนาการเบื้องต้น 3 คาบ
4.นก024010 : ค่ายพักแรม 3 คาบ อาจารย์ เปรม วาทบัณฑิตกุล
5.ศท062009 : กฎหมายในชีวิตประจำวัน 6 คาบ
43 อาจารย์ลักษณาพร ปัญญาวงค์ 9 1.ศท012008 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 คาบ
2.ศท012010 : วาทการ 3 คาบ
3.ศท012008 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 คาบ
44 อาจารย์สุวลักษณ์ โลหกุล 14 1.วท072018 : โภชนาการ 4 คาบ
2.วท081020 : กีฬาเพื่อสุขภาพ 6 คาบ
3.วท073122 : พฤติกรรมสุขภาพ 4 คาบ
45 ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น 15 1.ศท091005 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 12 คาบ
2.ศท091005 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 3 คาบ
46 อาจารย์พีรพล นวพันธ์จิรา 12 1.ศท071004 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 12 คาบ อาจารย์วรพงษ์ แสวานี
47 อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์ 14 1.ศท072006 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน 6 คาบ
2.นศ003011 : สารสนเทศทางการกีฬา 8 คาบ
48 อาจารย์กัลลิกา นาคะพงษ์ 18 1.พล041045 : ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล 12 คาบ
2.ศท032012 : ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา 6 คาบ
49 อาจารย์ฐิติมา ผ่องผึ้ง 8 1.สข013014 : เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว 8 คาบ
50 อาจารย์วรากร คำปลิว 14 1.นก022027 : พลวัตรกลุ่ม 4 คาบ
2.บธ072044 : จิตวิทยาพัฒนาการและการบริการ 3 คาบ
3.ทท023005 : การเดินป่าและการท่องเที่ยวแบบผจญภัย 4 คาบ
4.ทท013003 : พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 3 คาบ อาจารย์ อรรณพร สุริโย
51 อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา 12 1.นก064001 : วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว 3 คาบ อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์
2.นก033004 : นันทนาการและการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน 3 คาบ
3.บธ072046 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พัก 3 คาบ
4.ทท011001 : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3 คาบ
52 อาจารย์วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์ 17 1.พล043062 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล 9 คาบ
2.พล014024 : วิธีสอนพลศึกษา 2 8 คาบ ผศ.วัฒนา สุริยจันทร์
53 อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์ 15 1.พล041012 : ฟุตซอล 6 คาบ อาจารย์บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
2.กศ064009 : การสัมมนาทางการศึกษา 3 คาบ ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
3.กศ064009 : การสัมมนาทางการศึกษา 6 คาบ ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
54 อาจารย์สรายุทธ สมบูรณ์ 16 1.พล012008 : หลักสูตรพลศึกษา 8 คาบ
2.พล014024:วิธีสอนพลศึกษา 2 4 คาบ
3.พล014024 : วิธีสอนพลศึกษา 2 4 คาบ
55 อาจารย์ยุทธการ ขาววรรณา 18 1.พล031129 : ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ำ 12 คาบ
2.สข001001 : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 3 คาบ
3.สข001001 : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 3 คาบ
56 อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล 16 1.พล012022 : การเคลื่อนไหวเบื้องต้น 3 คาบ
2.วท072132 : นันทนาการเพื่อสุขภาพ 3 คาบ อาจารย์ วัชระ บุญมาก
3.นก022038 : ผู้นำเกม 3 คาบ อาจารย์ วัชระ บุญมาก
4.พล031134 : ทักษะและการสอนกีฬาแอโรบิกดานซ์ 3 คาบ
5.นก024007 : เทคนิคการเป็นผู้นำนันทนาการ 4 คาบ อาจารย์ วัชระ บุญมาก
57 อาจารย์อนุชา กิติชัยชาญ 16 1.สข023004 : วิธีสอนสุขศึกษา 1 16 คาบ
58 อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล 11 1.สข012010 : การส่งเสริมสุขภาพ 8 คาบ
2.พล072020 : ค่ายพักแรม 3 คาบ อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
อาจารย์อาทิตย์ บุญเซ่ง
59 อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี 24 1.ศท011006 : การใช้ภาษาไทย 3 คาบ
2.ศท011006 : การใช้ภาษาไทย 3 คาบ
3.ศท011006 : การใช้ภาษาไทย 6 คาบ
4.กศ013008 : ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 8 คาบ อาจารย์ อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
5.กศ013008 : ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 4 คาบ อาจารย์ อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
60 อาจารย์ชานนท์ ศิริประยงค์ 18 1.พล013016 : การจัดการแข่งขันกีฬา 8 คาบ
2.บธ113004 : การจัดแข่งขันระดับมหกรรมกีฬา 4 คาบ
3.บธ111001 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการกีฬา 6 คาบ
61 อาจารย์สมชาย บุญลอย 15 1.กศ012007 : พื้นฐานวิชาชีพครู 12 คาบ
2.กศ012007 : พื้นฐานวิชาชีพครู 3 คาบ
62 อาจารย์ เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง 16 1.ศท041004 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย 6 คาบ อาจารย์ อรรณพร สุริโย
2.วท074075 : การจัดการศูนย์สุขภาพ 4 คาบ อาจารย์ ธันวา พิศดาร
3.บธ072010 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 6 คาบ
63 อาจารย์ ธรรมนันท์ ไชยยานนท์ 13 1.ทท023004 : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3 คาบ
2.นก063001 : การสัมมนาทางนันทนาการและการท่องเที่ยว 4 คาบ
3.ทท014004 : การจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงนิทรรศการ 3 คาบ
4.ทท012002 : ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวไทย 3 คาบ
64 อาจารย์ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช 9 1.ศท011006 : การใช้ภาษาไทย 6 คาบ
2.ศท012007 : ทักษะการใช้ภาษาไทย 3 คาบ
65 อาจารย์ อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ 25 1.ศท021009 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 คาบ
2.ศท022010 : การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 3 คาบ
3.มศ053009 : ภาษาอังกฤษสำหรับนันทนาการและการท่องเที่ยว 4 คาบ อาจารย์ ปนัดดา จีนประชา
4.กศ013008 : ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 8 คาบ อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี
5.กศ013008 : ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 4 คาบ อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี
66 รศ.ธนกร ช้างน้อย 3 1.พล011013 : พื้นฐานวิชาชีพพลศึกษา กีฬา และนันทนาการ 3 คาบ
67 อาจารย์ ทิพปภา พิริยหะพันธุ์ 21 1.วท092004 : คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 คาบ
2.ศท081006 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 12 คาบ
3.ศท081006 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 3 คาบ
68 อาจารย์พิมพิไล เพาะเจาะ 17 1.วท023003 : ชีวเคมีพื้นฐาน 8 คาบ
2.ศท091005 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 3 คาบ
3.ศท091005 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 6 คาบ
69 อาจารย์ปรัชญา ชมสะห้าย 19 1.วท081040 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 6 คาบ
2.วท082051 : สรีรวิทยาการออกกำลังกาย 4 คาบ
3.วท081208 : กีฬาและการละเล่นพื้นบ้านไทย 6 คาบ
4.วท083023 : การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว 3 คาบ
70 อาจารย์ ประภาศิริ กลางพอน 15 1.สข011003 : สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน 3 คาบ
2.ศท051002 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 6 คาบ
3.ศท032015 : การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน 3 คาบ
4.สข011003 : สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน 3 คาบ
71 อาจารย์ ธันวา พิศดาร 22 1.พล013021 : การเรียนรู้ทักษะกลไกทางพลศึกษา 6 คาบ
2.วท081258 : แอโรบิกดานซ์ 3 คาบ
3.วท074075 : การจัดการศูนย์สุขภาพ 4 คาบ อาจารย์ เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
4.วท081258: แอโรบิกดานซ์ 6 คาบ อาจารย์ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
5.วท081020 : กีฬาเพื่อสุขภาพ 3 คาบ
72 อ.วรุจน์ ธัญเจริญ 18 1.พล013021 : การเรียนรู้ทักษะกลไกทางพลศึกษา 12 คาบ
2.วท081216 : เทเบิลเทนนิส 6 คาบ
73 อาจารย์ กุสุมา บัวใหญ่ 20 1.วท082047 : เวชศาสตร์การกีฬา 6 คาบ
2.วท082273 : สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย 12 คาบ ผศ.ดร. สมชาย กุลโสภิต
3.วท124037 : การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 คาบ ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
74 อาจารย์ ชนม์ชนก วงศ์มณี 15 1.ศท021009 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 คาบ
2.พล012014 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 1 3 คาบ
3.พล012014 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 1 3 คาบ
4.พล012014 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 1 3 คาบ
5.ศท021009 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 คาบ
75 ดร.ละออทิพย์ อินดี 15 1.บธ011001 : การจัดการสำนักงาน (เรียนแบบไม่นับหน่วยกิต) 3 คาบ
2.บธ073050 : การจัดการความเสี่ยงทางการกีฬา 8 คาบ
3.บธ114007 : สัมมนาการจัดการกีฬา 4 คาบ
76 อาจารย์ Kelly Askvig 12 1.ศท022010 : การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 3 คาบ
2.ศท022010 : การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 3 คาบ
3.ศท022010 : การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 3 คาบ
4.ศท022010 : การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 3 คาบ
77 อาจารย์ อาทิตย์ รวมสุข 12 1.พล031119 : ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย 12 คาบ อาจารย์ สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์
78 อาจารย์ธนพล ด่านวิวัฒน์วงศ์ 20 1.กศ023013 : การจัดการเรียนรู้ 16 คาบ อาจารย์ พรพรรณ กาญจนากร
2.กศ023013 : การจัดการเรียนรู้ 4 คาบ อาจารย์ พรพรรณ กาญจนากร
79 อาจารย์อาทิตย์ บุญเซ่ง 3 1.พล072020 : ค่ายพักแรม 3 คาบ อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
80 อาจารย์ วัชระ บุญมาก 10 1.วท072132 : นันทนาการเพื่อสุขภาพ 3 คาบ อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล
2.นก022038 : ผู้นำเกม 3 คาบ อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล
3.นก024007 : เทคนิคการเป็นผู้นำนันทนาการ 4 คาบ อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล
81 อาจารย์วรพงษ์ แสวานี 12 1.ศท071004 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 12 คาบ อาจารย์พีรพล นวพันธ์จิรา