0120-ลานหน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


ED P39,0120
C114
EP32
ED P39,0120
C114
EP32
ED P39,0120
C114
EP32
 


ED P39,0120
C114
EP31
ED P39,0120
C114
EP31
ED P39,0120
C114
EP31
 


 


พฤหัสบดี ED P39,0120
C114
EP33
ED P39,0120
C114
EP33
ED P39,0120
C114
EP33
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P39,0120
C114
EP34
ED P39,0120
C114
EP34
ED P39,0120
C114
EP34
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P39 พล072085 : ทักษะและการสอนเกมและเกมนำ
====== อาจารย์ ======
C114 อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
===== ห้องเรียน ======
0120 ลานหน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
====== นักศึกษา ======
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304