0B25-โดมบาส1 สำหรับเรียนค่ายพักแรม จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


AR R36,0B25
C130
AR31
AR R36,0B25
C130
AR31
AR R36,0B25
C130
AR31
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R36 นก024010 : ค่ายพักแรม
====== อาจารย์ ======
C130 อ. ธรรมนันท์ ไชยยานนท์
===== ห้องเรียน ======
0B25 โดมบาส1 สำหรับเรียนค่ายพักแรม
====== นักศึกษา ======
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301