2201-ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 23 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P48,2201
C116
EP42,EP43
ED P48,2201
C116
EP42,EP43
ED P48,2201
C116
EP42,EP43
ED P48,2201
C116
EP42,EP43
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P48,2201
C116
EP41,EP44
ED P48,2201
C116
EP41,EP44
ED P48,2201
C116
EP41,EP44
ED P48,2201
C116
EP41,EP44
 


 


 


 


 


 


พุธ ED P00,2201
C112
PH21
ED E21,2201
C105
PH21
ED E21,2201
C105
PH21
ED E21,2201
C105
PH21
 


ED P21,2201
C105
EP23
ED P21,2201
C105
EP23
ED P21,2201
C105
EP23
 


 


พฤหัสบดี ED P42,2201
C077
EP42
ED P42,2201
C077
EP42
ED P42,2201
C077
EP42
ED P42,2201
C077
EP42
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED E46,2201
C116
PH41
ED E46,2201
C116
PH41
ED E46,2201
C116
PH41
ED E46,2201
C116
PH41
 


 


 


 


 


 



====== รายวิชา =====
ED P48 สข023004 : วิธีสอนสุขศึกษา 1
ED P00 Home Room
ED E21 ศท032012 : ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา
ED P21 ศท032012 : ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา
ED P42 กศ064008 : การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
ED E46 สข023004 : วิธีสอนสุขศึกษา 1
====== อาจารย์ ======
C116 อ. อนุชา   กิติชัยชาญ
C112 อ. สรายุธ สมบูรณ์
C105 อ. ฐิติมา ผ่องผึ้ง
C077 อ.ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์
===== ห้องเรียน ======
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
====== นักศึกษา ======
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP44 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401