2202-ห้องเรียน จำนวน 21 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E14,2202
C028
PH12
ED E14,2202
C028
PH12
ED E34,2202
C029
PH31
ED E34,2202
C029
PH31
 


ED P42,2202
C077
EP41
ED P42,2202
C077
EP41
ED P42,2202
C077
EP41
 


 


อังคาร ED P32,2202
C112
EP32,EP34
ED P32,2202
C112
EP32,EP34
 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED P00,2202
C158
PH12
ED P42,2202
C077
EP43
ED P42,2202
C077
EP43
ED P42,2202
C077
EP43
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


SE H33,2202
C158,C087
SH31
SE H33,2202
C158,C087
SH31
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P42,2202
C077
EP44
ED P42,2202
C077
EP44
ED P42,2202
C077
EP44
 


 


ED P08,2202
C066
EP23
ED P08,2202
C066
EP23
ED P08,2202
C066
EP23
 


 ====== รายวิชา =====
ED E14 พล011070 : ปรัชญาและหลักการพลศึกษา
ED E34 สข012005 : สุขภาพผู้บริโภค
ED P42 กศ064008 : การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
ED P32 พล012008 : หลักสูตรพลศึกษา
ED P00 Home Room
SE H33 วท072013 : การปฐมพยาบาล
ED P08 สข013027 : การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C028 อ. เฉลียว เงาะหวาน
C029 อ. เสาวรส โพธิ์จันทร์
C077 อ.ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์
C112 อ. สรายุธ สมบูรณ์
C158 อ. จิรัชญา มูลหงษ์
C087 อ. นลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์
C066 อ. เปรม วาทบัณฑิตกุล
===== ห้องเรียน ======
2202 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301
EP44 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203