2203-ห้องเรียน จำนวน 33 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P33,2203
C065
EP32
ED P33,2203
C065
EP32
ED P33,2203
C065
EP31
ED P33,2203
C065
EP31
 


ED P43,2203
C025,C111
EP42
ED P43,2203
C025,C111
EP42
ED P43,2203
C025,C111
EP42
 


 


อังคาร ED P21,2203
C105
EP24
ED P21,2203
C105
EP24
ED P21,2203
C105
EP24
 


 


ED P43,2203
C025,C111
EP43
ED P43,2203
C025,C111
EP43
ED P43,2203
C025,C111
EP43
 


 


พุธ ED P00,2203
C075
EP12
ED P09,2203
C111
EP12
ED P09,2203
C111
EP12
ED P09,2203
C111
EP12
 


ED P09,2203
C111
EP13
ED P09,2203
C111
EP13
ED P09,2203
C111
EP13
 


 


พฤหัสบดี ED P15,2203
C028
EP12
ED P15,2203
C028
EP12
ED P17,2203
C119
EP12
ED P17,2203
C119
EP12
 


ED P43,2203
C025,C111
EP44
ED P43,2203
C025,C111
EP44
ED P43,2203
C025,C111
EP44
 


 


ศุกร์ ED P43,2203
C025,C111
EP41
ED P43,2203
C025,C111
EP41
ED P43,2203
C025,C111
EP41
 


 


ED P09,2203
C111
EP11
ED P09,2203
C111
EP11
ED P09,2203
C111
EP11
 


 ====== รายวิชา =====
ED P33 พล013019 : การประเมินผลทางพลศึกษา
ED P43 กศ064009 : การสัมมนาทางการศึกษา
ED P21 ศท032012 : ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา
ED P00 Home Room
ED P09 สศ071006 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
ED P15 พล011070 : ปรัชญาและหลักการพลศึกษา
ED P17 วท071154 : กายวิภาคและสรีรวิทยา1
====== อาจารย์ ======
C065 อ. ธนกร ปัญญาวงศ์
C025 ผศ. ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C111 อ. ธนัช นำบุญจิตต์
C105 อ. ฐิติมา ผ่องผึ้ง
C075 อ. โชคชัย ปัญญาคำ
C028 อ. เฉลียว เงาะหวาน
C119 อ.ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น
===== ห้องเรียน ======
2203 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP44 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101