2204-ห้องเรียน จำนวน 26 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P32,2204
C112
EP31,EP33
ED P32,2204
C112
EP31,EP33
ED E17,2204
C119
PH12
ED E17,2204
C119
PH12
 


ED P24,2204
C127
EP23
ED P24,2204
C127
EP23
ED P24,2204
C127
EP23
 


 


อังคาร ED E37,2204
C104
PH31
ED E37,2204
C104
PH31
ED E35,2204
C029
PH31
ED E35,2204
C029
PH31
 


 


 


 


 


 


พุธ ED P00,2204
C077
EP13
ED P17,2204
C119
EP13
ED P17,2204
C119
EP13
 


 


ED P24,2204
C127
EP22
ED P24,2204
C127
EP22
ED P24,2204
C127
EP22
 


 


พฤหัสบดี ED E47,2204
C118
PH41
ED E47,2204
C118
PH41
 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P15,2204
C028
EP11
ED P15,2204
C028
EP11
ED P17,2204
C119
EP11
ED P17,2204
C119
EP11
 


ED P24,2204
C127
EP24
ED P24,2204
C127
EP24
ED P24,2204
C127
EP24
 


 ====== รายวิชา =====
ED P32 พล012008 : หลักสูตรพลศึกษา
ED E17 วท071154 : กายวิภาคและสรีรวิทยา1
ED P24 กศ012007 : พื้นฐานวิชาชีพครู
ED E37 สข013011 : สุขภาพสิ่งแวดล้อม
ED E35 สข012007 : สวัสดิศึกษา
ED P00 Home Room
ED P17 วท071154 : กายวิภาคและสรีรวิทยา1
ED E47 สข013031 : สุขภาพจิต
ED P15 พล011070 : ปรัชญาและหลักการพลศึกษา
====== อาจารย์ ======
C112 อ. สรายุธ สมบูรณ์
C119 อ.ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น
C127 อ. สมชาย บุญลอย
C104 อ. กัลลิกา นาคะพงษ์
C029 อ. เสาวรส โพธิ์จันทร์
C077 อ.ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์
C118 อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C028 อ. เฉลียว เงาะหวาน
===== ห้องเรียน ======
2204 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204