2205-ห้องเรียน จำนวน 19 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P21,2205
C105
EP21
ED P21,2205
C105
EP21
ED P21,2205
C105
EP21
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED E23,2205
C127
PH21
ED E23,2205
C127
PH21
ED E23,2205
C127
PH21
 


 


ED P22,2205
C066
EP22
ED P22,2205
C066
EP22
ED P22,2205
C066
EP22
 


 


พุธ ED P00,2205
C102
EP31
ED P33,2205
C065
EP33
ED P33,2205
C065
EP33
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P24,2205
C127
EP21
ED P24,2205
C127
EP21
ED P24,2205
C127
EP21
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


ED P15,2205
C028
EP13
ED P15,2205
C028
EP13
 


ED E17,2205
C119
PH11
ED E17,2205
C119
PH11
 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P21 ศท032012 : ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา
ED E23 กศ012007 : พื้นฐานวิชาชีพครู
ED P22 สข013027:การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา
ED P00 Home Room
ED P33 พล013019 : การประเมินผลทางพลศึกษา
ED P24 กศ012007 : พื้นฐานวิชาชีพครู
ED P15 พล011070 : ปรัชญาและหลักการพลศึกษา
ED E17 วท071154 : กายวิภาคและสรีรวิทยา1
====== อาจารย์ ======
C105 อ. ฐิติมา ผ่องผึ้ง
C127 อ. สมชาย บุญลอย
C066 อ. เปรม วาทบัณฑิตกุล
C102 อ. พีรพล นวพันธ์จิรา
C065 อ. ธนกร ปัญญาวงศ์
C028 อ. เฉลียว เงาะหวาน
C119 อ.ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น
===== ห้องเรียน ======
2205 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101