3301-ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab จำนวน 28 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P30,3301
C039,C120
EP34
ED P30,3301
C039,C120
EP34
ED P30,3301
C039,C120
EP34
ED P30,3301
C039,C120
EP34
 


ED P26,3301
C039
EP24
ED P26,3301
C039
EP24
ED P26,3301
C039
EP24
 


 


อังคาร ED P26,3301
C039
EP22
ED P26,3301
C039
EP22
ED P26,3301
C039
EP22
 


 


ED E25,3301
C039
PH21
ED E25,3301
C039
PH21
ED E25,3301
C039
PH21
 


 


พุธ ED P00,3301
C065
EP21
ED P26,3301
C039
EP21
ED P26,3301
C039
EP21
ED P26,3301
C039
EP21
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P26,3301
C039
EP23
ED P26,3301
C039
EP23
ED P26,3301
C039
EP23
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P30,3301
C039,C120
EP33
ED P30,3301
C039,C120
EP33
ED P30,3301
C039,C120
EP33
ED P30,3301
C039,C120
EP33
 


ED E31,3301
C039,C120
PH31
ED E31,3301
C039,C120
PH31
ED E31,3301
C039,C120
PH31
ED E31,3301
C039,C120
PH31
 ====== รายวิชา =====
ED P30 กศ013008 : ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
ED P26 พล012014 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 1
ED E25 พล012014 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 1
ED P00 Home Room
ED E31 กศ013008 : ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
====== อาจารย์ ======
C039 อ. วรพรรณ พรนิมิตร
C120 อ. กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C065 อ. ธนกร ปัญญาวงศ์
===== ห้องเรียน ======
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
====== นักศึกษา ======
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301