5511-ห้องเรียน จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H27,5511
C062
SH21
SE H27,5511
C062
SH21
SE H27,5511
C062
SH21
 


 


SE H41,5511
C141
SH41
SE H41,5511
C141
SH41
SE H41,5511
C141
SH41
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE S00,5511
C062
SH31
SE H32,5511
C031
SH31
SE H32,5511
C031
SH31
SE H32,5511
C031
SH31
SE H32,5511
C031
SH31
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE H21,5511
C069
SH22
SE H21,5511
C069
SH22
SE H21,5511
C069
SH22
SE H21,5511
C069
SH22
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H27 วท072098 : สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
SE H41 วท072132 : นันทนาการเพื่อสุขภาพ
SE S00 Home Room
SE H32 วท072135 : สุขภาพองค์รวม
SE H21 วท011003 : ฟิสิกส์ทั่วไป
====== อาจารย์ ======
C062 ผศ. ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
C141 อ. ธันวา พิศดาร
C031 ผศ. วนิดา โนรา
C069 อ. อภิชาต โชติชื่น
===== ห้องเรียน ======
5511 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH21 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 202
SH41 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 401
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301
SH22 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201