5512-ห้องเรียน จำนวน 22 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


SE H18,5512
C161
SH11
SE H18,5512
C161
SH11
 


 


 


 


 


 


อังคาร SE H12,5512
C157
SH12
SE H12,5512
C157
SH12
SE H12,5512
C157
SH12
SE H12,5512
C157
SH12
 


SE H17,5512
C086
SH12
SE H17,5512
C086
SH12
SE H17,5512
C086
SH12
 


 


พุธ SE S00,5512
C141
SH12
SE H13,5512
C052
SH12
SE H13,5512
C052
SH12
SE H13,5512
C052
SH12
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE H35,5512
C031
SH31
SE H35,5512
C031
SH31
 


 


 


SE S24,5512
C069
SS22
SE S24,5512
C069
SS22
SE S24,5512
C069
SS22
 


 


ศุกร์ SE H12,5512
C153
SH11
SE H12,5512
C153
SH11
SE H12,5512
C153
SH11
SE H12,5512
C153
SH11
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H18 วท071004 : การสาธารณสุขเบื้องต้น
SE H12 มศ051036 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
SE H17 วท081196 : การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
SE S00 Home Room
SE H13 มศ122002 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
SE H35 วท073007 : สุขภาพสิ่งแวดล้อม
SE S24 ศท081006 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C161 อ.ปรียาพัชร ใสแสง
C157 อ. ศิริรัตน์ ปัญญาคม
C086 อ. สุวลักษณ์ โลหกุล
C141 อ. ธันวา พิศดาร
C052 อ. สิรีลักขณ์ ร่มพล
C031 ผศ. วนิดา โนรา
C069 อ. อภิชาต โชติชื่น
C153 อ. อสนี เรืองงาม
===== ห้องเรียน ======
5512 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH11 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SH12 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 202