5513-ห้องเรียน จำนวน 26 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S25,5513
C137
SS21,SS22
SE S25,5513
C137
SS21,SS22
SE S25,5513
C137
SS21,SS22
SE S25,5513
C137
SS21,SS22
 


 


 


 


 


 


อังคาร SE S14,5513
C137
SS12
SE S14,5513
C137
SS12
SE S14,5513
C137
SS12
SE S14,5513
C137
SS12
 


SE H24,5513
C153
SH22
SE H24,5513
C153
SH22
 


 


 


พุธ SE S00,5513
C031
SH21
SE H28,5513
C062
SH21
SE H28,5513
C062
SH21
SE H28,5513
C062
SH21
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE H21,5513
C069
SH21
SE H21,5513
C069
SH21
SE H21,5513
C069
SH21
SE H21,5513
C069
SH21
 


SE H25,5513
C108
SH21
SE H25,5513
C108
SH21
 


 


 


ศุกร์ SE S14,5513
C137
SS11
SE S14,5513
C137
SS11
SE S14,5513
C137
SS11
SE S14,5513
C137
SS11
 


SE H24,5513
C153
SH21
SE H24,5513
C153
SH21
 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S25 วท023003 : ชีวเคมีพื้นฐาน
SE S14 วท021004 : เคมีทั่วไป
SE H24 วท071113 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพ 1
SE S00 Home Room
SE H28 วท072126 : การจัดการกับน้ำหนักตัว
SE H21 วท011003 : ฟิสิกส์ทั่วไป
SE H25 วท072006 : สุขภาพจิต
====== อาจารย์ ======
C137 อ. พิมพิไล เพาะเจาะ
C153 อ. อสนี เรืองงาม
C031 ผศ. วนิดา โนรา
C062 ผศ. ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
C069 อ. อภิชาต โชติชื่น
C108 อ. วรากร คำปลิว
===== ห้องเรียน ======
5513 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 202
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102
SH22 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201
SH21 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 202
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101