5514-ห้องเรียน จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H26,5514
C031
SH22
SE H26,5514
C031
SH22
 


 


 


SE H26,5514
C031
SH21
SE H26,5514
C031
SH21
 


 


 


อังคาร SE H34,5514
C161
SH31
SE H34,5514
C161
SH31
SE H34,5514
C161
SH31
 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE S00,5514
C137
SH22
SE H22,5514
C061
SH22
SE H22,5514
C061
SH22
SE H22,5514
C061
SH22
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE H28,5514
C062
SH22
SE H28,5514
C062
SH22
SE H28,5514
C062
SH22
 


 


SE H42,5514
C062
SH41
SE H42,5514
C062
SH41
SE H42,5514
C062
SH41
 


 


ศุกร์ SE H23,5514
C086
SH21
SE H23,5514
C086
SH21
SE H23,5514
C086
SH21
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H26 วท072008 : สุขภาพผู้บริโภค
SE H34 วท072125 : ทักษะชีวิต
SE S00 Home Room
SE H22 วท071002 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 2
SE H28 วท072126 : การจัดการกับน้ำหนักตัว
SE H42 วท074130 : สุขภาพแม่และเด็ก
SE H23 ท073122 : พฤติกรรมสุขภาพ
====== อาจารย์ ======
C031 ผศ. วนิดา โนรา
C161 อ.ปรียาพัชร ใสแสง
C137 อ. พิมพิไล เพาะเจาะ
C061 อ. เดิมพัน บริบูรณ์
C062 ผศ. ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
C086 อ. สุวลักษณ์ โลหกุล
===== ห้องเรียน ======
5514 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH22 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201
SH21 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 202
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301
SH41 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 401