5515-ห้องเรียน จำนวน 21 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H11,5515
C086
SH12
SE H11,5515
C086
SH12
 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร SE H27,5515
C062
SH22
SE H27,5515
C062
SH22
SE H27,5515
C062
SH22
 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE S00,5515
C053
SH41
SE H11,5515
C086
SH11
SE H11,5515
C086
SH11
 


 


ED P30,5515
C153,C084
C120
EP32
ED P30,5515
C153,C084
C120
EP32
ED P30,5515
C153,C084
C120
EP32
ED P30,5515
C153,C084
C120
EP32
 


พฤหัสบดี SE H15,5515
C137
SH12
SE H15,5515
C137
SH12
SE H15,5515
C137
SH12
SE H15,5515
C137
SH12
 


SE H23,5515
C086
SH22
SE H23,5515
C086
SH22
SE H23,5515
C086
SH22
 


 


ศุกร์  


 


SE H18,5515
C161
SH12
SE H18,5515
C161
SH12
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H11 วท073115 : หลักการและแนวคิดในการส่งเสริมสุขภาพ
SE H27 วท072098 : สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
SE S00 Home Room
ED P30 กศ013008 : ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
SE H15 วท021004 : เคมีทั่วไป
SE H23 ท073122 : พฤติกรรมสุขภาพ
SE H18 วท071004 : การสาธารณสุขเบื้องต้น
====== อาจารย์ ======
C086 อ. สุวลักษณ์ โลหกุล
C062 ผศ. ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
C053 อ. กุลชาดา ศรีใส
C153 อ. อสนี เรืองงาม
C084 อ. ลักษณาพร ปัญญาวงค์
C120 อ. กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C137 อ. พิมพิไล เพาะเจาะ
C161 อ.ปรียาพัชร ใสแสง
===== ห้องเรียน ======
5515 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH12 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
SH22 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201
SH41 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 401
SH11 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302