6611-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร SE S41,6611
C037
SS41
SE S41,6611
C037
SS41
SE S41,6611
C037
SS41
 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR M00,6611
C032,C130
AR31
AR R37,6611
C108
AR31
AR R37,6611
C108
AR31
AR R37,6611
C108
AR31
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P14,6611
C136
EP13
ED P14,6611
C136
EP13
ED P14,6611
C136
EP13
ED P14,6611
C136
EP13
 


ED P25,6611
C064
EP21
ED P25,6611
C064
EP21
 


 


 


ศุกร์ SE S35,6611
C037
SS32
SE S35,6611
C037
SS32
SE S35,6611
C037
SS32
 


 


ED P25,6611
C064
EP22
ED P25,6611
C064
EP22
 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S41 ศท061007 : วิถีไทยกับการดำรงชีวิต
AR M00 Home Room
AR R37 ทท012006 : การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
ED P14 วท091005 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
ED P25 กศ052007 : จิตวิทยาการศึกษา
SE S35 วท083023 : การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว
====== อาจารย์ ======
C037 อ. ดุสิต สุขประเสริฐ
C032 ผศ.ดร. ปนัดดา จีนประชา
C130 อ. ธรรมนันท์ ไชยยานนท์
C108 อ. วรากร คำปลิว
C136 อ. ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
C064 อ. ณภัค อุทัยมณีรัตน์
===== ห้องเรียน ======
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
SS41 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 4 ห้อง 401
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 302
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202